Mencións especiais

MENCIÓN DE DOUTORAMENTO INTERNACIONAL

O título de doutor poderá incluír a mención dun doutoramento internacional no anverso, sempre que concorran as seguintes circunstancias:

 1. Que durante a etapa de realización da tese o/a doutorando/a tivese unha estancia mínima de tres meses fóra de España nunha institución de ensino superior ou centro de investigación de prestixio, cursando estudos ou realizando traballos de investigación. A estancia e as actividades han de ser avaliadas polo director/a e autorizadas pola CAPD, e incorporaranse ao documento de actividades do doutorando/a. A duración mínima dos períodos computables para a estancia serán catro semanas cando a matrícula neste período sexa a tempo completo ou dúas semanas cando sexa a tempo parcial. En ningún caso a estancia total de tres meses poderá desagregarse en máis de cinco períodos separados.
 2. Que parte da tese (polo menos a introdución, o resumo e as conclusións) redáctese e sexa presentada e defendida en exposición pública nunha das linguas habituais para a comunicación científica no seu campo de coñecemento, distinta a calquera das linguas oficiais en España. Esta norma non se aplicará cando as estancias, os informes e os expertos procedan dun país de fala hispana.
 3. Que a tese fose informada por un mínimo de dous expertos/as doutores pertencentes a algunha institución de educación superior ou instituto de investigación non español non coincidente coa institución na que se realizou a estancia.
 4. Que polo menos un experto/a pertencente a algunha institución de educación superior ou centro de investigación non español, con título de doutor/a, e distinto dos dous expertos/ as referidos no apartado c), forme parte do tribunal avaliador da tese. Non poderá formar parte do tribunal a persoa responsable da estancia mencionada no apartado a). O tribunal estará formado por unha maioría de membros alleos ás universidades participantes no programa, aos coautores/as das publicacións incluídas literalmente na tese e ás institucións onde se tivese(n) realizado a(s) estancia(s).
 5. Que a defensa da tese sexa efectuada na propia universidade española na que o/a doutorando/a estivese rexistrado ou, no caso de programas de doutoramento conxuntos ou tese en cotutela, en calquera das universidades participantes ou nos termos que indiquen os convenios de colaboración.
 6. Que a estancia mencionada no apartado a) constitúa unha auténtica acción de mobilidade do doutorando/a, cara a un país diferente daquel no que teña ou tivese a súa residencia habitual e diferente daquel no que se desenvolveu a súa formación académica previa ao doutoramento. A CAPD deberá remitirlle ao órgano designado pola escola de doutoramento a documentación acreditativa da estancia, a súa autorización para realizala e os informes dos dous expertos/as externos, xunto co resto de documentación, para que poida autorizar a defensa da tese de doutoramento.

TESE EN REXIME DE COTUTELA INTERNACIONAL

O título de doutor/a poderá incluír no seu anverso a dilixencia «Tese en réxime de cotutela», sempre que concorran as seguintes circunstancias:

 1. Que a tese de doutoramento estea supervisada por dous ou máis doutores/as de dúas universidades, unha española e outra estranxeira, que formalizarán un convenio de cotutela.
 2. Que durante o período de formación necesario para obter o título de doutor/a, o doutorando/a desenvolvese unha estancia mínima de seis meses na institución coa que se establece o convenio de cotutela, facendo traballos de investigación nun único período ou en varios. As estancias e as actividades reflectiranse no convenio de cotutela.

Respectaranse as lexislacións vixentes para temas de doutoramento existentes en cada país.

Asinarase un convenio marco entre as dúas institucións interesadas que estableza as liñas xerais de cooperación. Para cada cotutela que se poña en funcionamento asinarase, durante os primeiros dous anos de formación doutoral, un convenio específico baseado no principio da reciprocidade que terá unha duración máxima de tres anos. En virtude do convenio específico, cada institución recoñeceralles aos seus investigadores/ as as tarefas de dirección da tese, independentemente do lugar da súa defensa.

As candidatas e candidatos á preparación do doutoramento en cotutela efectuarán o seu traballo baixo o control e a responsabilidade dun director/a de tese en cada unha das institucións interesadas.

O doutorando/a matricularase en cada unha das institucións e cumprirá cos requisitos formativos dos programas de ambas as institucións. O tempo de elaboración da tese non será superior a tres anos desde a sinatura do convenio específico e repartirase entre as dúas institucións por períodos de estancia alternativos en cada unha delas.

O tempo de estancia mínimo nunha das dúas institucións non será inferior a seis meses, e completarase o período restante na outra. Dita estancia poderá realizarse dunha soa vez ou en varios períodos.

En virtude do convenio de cotutela, e sobre a base dunha única defensa da tese de doutoramento, cada universidade comprométese, se así se acorda, a expedir o seu propio título de doutor/a correspondente, tras o pago dos dereitos de expedición, e con indicación da existencia da cotutela mediante o procedemento previsto na regulación de cada institución.

Independentemente do lugar da defensa da tese, no caso de que se acorde a expedición dun título de doutor/a pola Universidade de Vigo, a tese deberá solicitar a súa admisión a trámite nela.

A escola de doutoramento realizará o seguimento e o control das teses realizadas en réxime de cotutela, así como a autorización para a defensa da tese. No caso de non ser autorizada a defensa da tese por unha das dúas universidades, o convenio de cotutela específico quedará sen efecto, o que non impide que a tese se tramite na universidade onde fose autorizada.

Unha vez admitida a trámite a tese, o tribunal ante o que se deba defender será proposto segundo o que se acordou no convenio específico de cotutela. A totalidade dos membros do tribunal estarán en posesión do título de doutor/a e contarán con experiencia investigadora acreditada. O tribunal estará formado por unha maioría de membros externos ás universidades asinantes e ás institucións colaboradoras no programa de doutoramento. O tribunal será designado pola institución en que se vaia a ler a tese de doutoramento e contará coa conformidade da outra. Este tribunal poderá ter algún ou algunha representante das dúas institucións, incluíndo os directores/as de teses se así o recolle o convenio.

O convenio específico de cotutela atenderá á lexislación vixente sobre doutoramento en ambas as dúas institucións, e conterá acordos sobre os seguintes aspectos:

 • Duración
 • Tempo de estancia en cada universidade, que non será inferior a seis meses en ningunha delas.
 • Universidade onde se pagarán as taxas en cada curso académico. O doutorando/a matricularase en cada unha das institucións, pero poderá establecerse dispensa de pago nunha delas. No caso de que a dispensa correspóndalle á Universidade de Vigo, o convenio específico indicará a partida orzamentaria na que se cargará a taxa.
 • Persoa encargada da dirección da tese en cada unha das universidades. Os requisitos para exercer a dirección para cada director/a serán os aplicables na súa institución, que poderán ser recoñecidos na outra en virtude do convenio de cotutela exclusivamente para a tese motivo do convenio específico.
 • Idioma en que se redactará a tese. De ser o caso, terase en conta a normativa para obter a mención de doutoramento internacional no título de doutor/a.
 • Lugar de defensa da tese.
 • Acordo sobre a expedición do(s) título(s).
 • Estrutura do tribunal. Aínda que poderá contar con máis de tres membros, tres deles deberán cumprir coa normativa propia da Universidade de Vigo no que se refire aos tribunais.
 • Financiamento dos gastos do profesorado que forme parte do tribunal. Respectaranse os máximos establecidos na Universidade de Vigo ou se indicará a partida orzamentaria na que se cargará o exceso.
 • Normas de redacción das actas e dos documentos relativos á defensa das teses. No caso de que os baremos de cualificación non coincidan, especificarase como se fixará a cualificación válida en cada unha das universidades. Establecerase tamén o sistema de concesión ou non da mención cum laude, de forma que sexa compatible coa norma da Universidade de Vigo.
 • Aspectos administrativos sobre comunicación de información e de documentación que se deba trasladar entre as universidades asinantes. Atenderase ao previsto no artigo 43 do regulamento de estudos de doutoramento da Universidade de Vigo. A escola de doutoramento realizará o seguimento e o control das teses realizadas en réxime de cotutela e supervisará a redacción dos convenios específicos.

DOUTORAMENTO INDUSTRIAL

Outorgarase a mención «Doutorado industrial» sempre que concorran as seguintes circunstancias:

 1. A existencia dun contrato laboral ou mercantil subscrito polo doutorando/a cunha empresa do sector privado ou público ou por unha administración pública. Establécese unha duración mínima de dezaoito meses durante o período de matrícula para a duración deste contrato.
 2. O doutorando/a deberá participar nun proxecto de investigación industrial ou de desenvolvemento experimental levado a cabo na empresa ou na administración pública na que presta o servizo, e non poderá ser unha universidade. O proxecto de investigación industrial ou de desenvolvemento experimental no que participe o doutorando/a deberá ter relación directa coa tese. Esta relación acreditarase mediante unha memoria avaliada pola universidade a través da escola de doutoramento ou da unidade responsable do programa de doutoramento.
 3. No caso no que o proxecto de investigación execútese en colaboración entre a Universidade de Vigo e a empresa ou a administración pública na que presta servizo o doutorando/a, ou cando a dirección da tese sexa exercida por profesorado da Universidade de Vigo, subscribirase un convenio de colaboración entre as partes. Neste convenio indicaranse as obrigacións de ambas as dúas partes, os aspectos relativos á propiedade intelectual e industrial dos potenciais resultados da tese, así como o procedemento de selección dos doutorandos/as, no seu caso. Este convenio tramitarase dentro dos dous primeiros anos de formación doutoral.
 4. O doutorando/a terá un titor/a designado pola universidade e unha persoa responsable designada pola empresa ou administración pública, que poderá ser, no seu caso, director/a de a tese sempre que cumpra cos requisitos establecidos pola Universidade de Vigo.
 5. No caso de teses desenvolvidas no marco dunha convocatoria pública ou privada de financiamento para doutoramento industrial, estas deberanse axustar aos requisitos marcados pola citada convocatoria.