Indicadores

 Curso 2019/2020
 
Oferta de prazas
20
Demanda
6
Nº de estudantes matriculados de novo ingreso
3
Nº total de estudantes matriculados
31
% de estudantes extranxeiros matriculados
12,90
% de estudantes procedentes de outras universidades
0
% de estudantes matriculados a tempo parcial
41,94
% de estudantes con bolsa ou contrato predoutoral
12,90
% de estudantes do programa que realizaron estadías de investigación
3,23
% de directores de tese con sexenios vivos
74,47
Nº de teses defendidas
2
% de egresados que están traballando
100
% de egresados que están traballando en función do nivel de doctor
100
% de doutorandos que conseguen axudas para contratos posdoctorais
50
Satisfación dos doutorandos cos estudos no primeiro ano
nd
Satisfación dos doutorandos cos estudos no terceiro ano
 nd