Indicadores

 Curso 2018/2019
Oferta de prazas
20
Demanda
10
Nº de estudantes matriculados de novo ingreso
6
Nº total de estudantes matriculados
34
% de estudantes extranxeiros matriculados
11,76
% de estudantes procedentes de outras universidades
0
% de estudantes matriculados a tempo parcial
35,29
% de estudantes con bolsa ou contrato predoutoral
20,59
% de estudantes do programa que realizaron estadías de investigación
8,82
% de directores de tese con sexenios vivos
91,67
Nº de teses defendidas
8
% de egresados que están traballando
100
% de egresados que están traballando en función do nivel de doctor
87,50
% de doutorandos que conseguen axudas para contratos posdoctorais
50
Satisfación dos doutorandos cos estudos no primeiro ano
nd
Satisfación dos doutorandos cos estudos no terceiro ano
 nd