Indicadores

 Curso 2016/2017
Oferta de prazas
20
Demanda
8
Nº de estudantes matriculados de novo ingreso
5
Nº total de estudantes matriculados
35
% de estudantes extranxeiros matriculados
14,29
% de estudantes procedentes de outras universidades
0
% de estudantes matriculados a tempo parcial
42,86
% de estudantes con bolsa ou contrato predoutoral
11,43
% de estudantes do programa que realizaron estadías de investigación
8,57
% de directores de tese con sexenios vivos
85,11
Satisfación dos doutorandos cos estudos no primeiro ano
3,08
Satisfación dos doutorandos cos estudos no terceiro ano
3,74