Competencias

Con carácter xeral fomentarase en todo momento entre os estudantes:

  • O respeto aos dereitos fundamentais e de igualdade entre homes e mulleres (Lei 3/2007 de 22 de marzo)
  • O respeto e a promoción dos Dereitos Humanos e os principios de accesibilidade universal e deseño para todos de conformidade co disposto na disposición final décima da Lei 51/2003, de 2 de decembro, de igualdade de oportunidades, non discriminación e accesibilidade universal das persoas con discapacidade. 
  • Os valores propios dunha cultura de paz e de valores democráticos (Lei 27/2005 de 30 de novembro)