Graos

A Escola de Enxeñería Industrial da Universidade de Vigo imparte ensinanzas no ámbito da Enxeñería Industrial a través dunha oferta educativa versátil e actual dos seus diferentes graos. Dando resposta ás novas necesidades e demandas da sociedade, a Escola incorporou á súa oferta formativa o Grao en Enxeñería Biomédica.

Na Sede Cidade, impártense os seguintes Graos:

Na Sede Campus, impártense os seguintes:

Próxima implantación

Como o primero ano é común para todos os Graos, os alumnos poderán amosar a súa preferencia de Sede (cidade ou campus) e quenda (mañá ou tarde) no momento da matrícula. Esta preferencia terase en conta para asignación definitiva de quenda que corresponde ó centro seguindo un baremo establecido.

Ten en conta á hora de amosar a túa preferencia de que, nos seguintes cursos, únicamente poderás cursar o Grao na Sede na que se imparte.