Grao en Enxeñería Biomédica

240 Créditos
4 Cursos
44 Prazas
Presencial
Grao Biomédica Hospital Alvaro Cunqueiro

Descrición do título

A Enxeñería Biomédica é unha nova rama da enxeñería que se centra na aplicación dos principios, técnicas e métodos da enxeñería ao campo da medicina. Trátase por tanto, dunha titulación interdisciplinaria relativamente nova na que as técnicas da enxeñería industrial (enxeñería mecánica, enxeñería electrónica e automática, enxeñería química, enxeñería de organización,…) da enxeñería informática e da enxeñería de telecomunicacións aplícanse para a análise e resolución de problemas relacionados coa medicina do século XXI.

O Grao en Enxeñería Biomédica proporciona unha formación xeral en todos estes temas e permite, ademais, unha intensificación a partir do segundo cuadrimestre de terceiro curso e cuarto curso, onde se deberá escoller obrigatoriamente entre unha das dúas intensificacións:

 • BIOTECH (BT): Electrónica, tratamento de información hospitalaria, control e sinais en biomedicina.
 • BIOMMEC (BM): Implantoloxía, biomecánica, biomateriais e equipamento.

Obxectivos

O Grao en Enxeñería Biomédica foi deseñado tendo en cuenta os dous ámbitos profesionais nos que se sitúa o mercado laboral da Enxeñería Biomédica, que son o ámbito industrial e o ámbito sanitario.

O obxectivo fundamental é dotar ao estudante dunha sólida formación básica e tecnolóxica e aplicar os seus coñecementos a problemas do ámbito sanitario reais; todo iso, cun coñecemento dos principais aspectos relacionados coa fisioloxía e a anatomía do corpo humano. Outro dos principais obxectivos é dotar ao estudante dos coñecementos que lle permita colaborar co persoal sanitario, non só nas tarefas de resolución técnica dos problemas que lle son expostos senón tamén nos propios procesos de identificación dos problemas en si mesmo, única maneira de que as solucións tecnolóxicas que propoñan teñan utilidade real.

Competencias da titulación

O deseño do Grao está orientado para conseguir que o estudante adquira, ao finalizar os seus estudos, aquelas competencias necesarias que lle permitan coñecer, comprender e aplicar as solucións de base tecnolóxica no desenvolvemento de novos procesos e servizos, tanto no ámbito industrial como no sanitario. Estas competencias están orientadas a coñecer tanto a metodoloxía da enxeñería relacionada co proceso de deseño, como a terminoloxía médica, así como as repercusións sociais e económicas da súa actuación, cunha sólida formación en materias básicas, tecnolóxicas e de especialidade que lle capacite para o seu futuro desenvolvemento e permítalle unha fácil adaptabilidade.

Pódense consultar neste apartado: Competencias Grao Enxeñería Biomédica.

Perfil de ingreso recomendado

O perfil de ingreso no referido a habilidades, capacidades e coñecementos previos será o do alumno ou aluma que superara o bacharelato na rama tecnolóxica. Máis en concreto, considérase que son desexables as seguintes cualidades dentro do alumnado:

 • Coñecementos básicos sobre matemáticas, física, química, expresión gráfica e informática.
 • Capacidade plena para a lectura, reflexión e comunicación oral e escrita.
 • Coñecementos dunha lingua estranxeira (preferiblemente inglés).
 • Inquietude, curiosidade e iniciativa propia.
 • Capacidade de traballo en equipo.
 • Interese pola titulación e pola profesión para a que capacita.

Saídas profesionais

 • Fabricación, comercialización e avaliación de dispositivos médicos e de equipos (para a prevención, diagnóstico, tratamento e rehabilitación), materiais especiais, dispositivos implantables, próteses e sistemas robóticos para aplicacións biomédicas.
 • Estratexias relacionadas coa aplicación e posta en servizo de material e sistemas biomédicos.
 • Servizos de enxeñería clínica en centros sanitarios públicos e privados, no mundo do deporte e do ocio.
 • Telemedicina e aplicacións telemáticas no diagnóstico e tratamento de enfermidades.
 • Informática médica, como os programas informáticos e os sistemas de información sanitaria para o tratamento de datos biomédicos e bioimaxinográficos.
 • Biotecnoloxía e enxeñería celular.
 • Industria farmacéutica e a industria alimentaria, coa finalidade de analizar e cuantificar a interacción entre medicamentos/sustancias e parámetros biolóxicos.
 • Industria de fabricación en xeral: ergonomía de produtos e procesos e impacto das tecnoloxías na saúde humana.