Adaptación ao Grao Enxeñería Electrónica Industrial e Automática

Distribución de prazas e criterios específicos de selección:

 • 75% para quen obtivese o título nos catro cursos académicos inmediatamente anteriores ao curso académico no que se pretende matricular. Para esta admisión valorarase cada unha das partes e polo seguinte orde de prelación:
 1. Titulado en Enxeñaría Técnica Industrial especialidade en Electrónica Industrial pola Universidade de Vigo
 2. Expediente académico
 3. Experiencia profesional
 • Reservarase o 25% das prazas para quen obtivera o título e non cumpran a condición anterior. Para esta admisión valorarase cada unha das partes e polo seguinte orde de prelación:
 1. Titulado en Enxeñaría Técnica Industrial especialidade en Electrónica Industrial pola Universidade de Vigo o titulacións precedentes obtidas na E.E.I. de Vigo
 2. Expediente académico
 3. Experiencia profesional

Contidos:

deberán superar os 60 ECTS

 • Obrigatorios: Deberán cursar 48 ECTS correspondentes ás seguintes materias:

Termodinámica e transmisión de calor (6 ECTS)
Tecnoloxía medioambiental (6 ECTS)
Teoría de máquinas e mecanismos (6 ECTS) – R
Fundamentos de organización de empresas (6 ECTS) – R
Ciencia e tecnoloxía de materiais (6 ECTS)
Fundamentos de sistemas e tecnoloxías de fabricación (6 ECTS)
Resistencia de materiais (6 ECTS)
Xeración eléctrica con enerxías renovables (6 ECTS) – R

 • Obrigatorio: Realizar o Traballo fin de grao (12 ECTS)

Recoñecemento de Créditos:

Unha vez formalizada a matrícula, poderá ser obxecto de recoñecemento, ata un máximo de 18 ECTS por experiencia profesional e laboral adquirida con carácter previo aos estudos oficiais correspondentes que deberá ser ampla e estar relacionada coas competencias inherentes ao título oficial. Terase en conta a adecuación da actividade laboral e profesional realizada á capacitación profesional do título. Non se considerará experiencia profesional a que non estea relacionada coas competencias inherentes ao título e non sexa debidamente acreditada pola Tesourería Xeral da Seguridade Social. Non se computará por ningún crédito se é inferior a 5 anos.

O recoñecemento destes créditos efectuarase en materias que non se deberán cursar e non incorporará cualificación dos mesmos polo que non computará a efectos de nota media.

O Traballo fin de grao nunca será obxecto de recoñecemento.

As materias que poden ser obxecto de recoñecemento serán as indicadas cunha R.

Valoración experiencia profesional:

 •  5 anos de experiencia profesional: 6 ECTS
 • 6 anos de experiencia profesional: 12 ECTS
 • 7 anos de experiencia profesional: 18 ECTS

Máis información no teléfono 986 813 643