Investigación

EEI: As siglas da Excelencia a través da Enxeñería e a Investigación

A Enxeñaría é unha actividade crucial no desenvolvemento da cadea de valor que vai desde a investigación ata o liderado industrial e a produción tecnolóxica. En consecuencia, a enxeñaría é un elemento indispensable para o desenvolvemento tecnolóxico e este debe estar sustentado a través dunha sólida investigación. Mostra deste compromiso, na Escola de Enxeñaría Industrial existen grupos de investigación que contan cunha longa traxectoria e que abarcan liñas de investigación esenciais para o desenvolvemento industrial.

A EEI entende que o desenvolvemento tecnolóxico é o conxunto de traballos sistemáticos que, aproveitando os coñecementos existentes, obtidos da investigación e a experiencia práctica, diríxense á produción de novos materiais, produtos, dispositivos, equipos ou servizos. O desenvolvemento tecnolóxico, é dicir, o descubrimento de tecnoloxías, así como a asimilación das xa descubertas, é a única solución para conectar a xeración de coñecementos co sector industrial.

Applied Power Electronics Technology (APET)

Jesús Doval Gandoy
URL: apetrg.webs.uvigo.es
Email: apetrg@uvigo.es
Liñas:

 • Electrónica de potencia.
 • Enerxías renovables.
 • Calidade da enerxía.
 • Accionamentos eléctricos.

Enerxía Eléctrica (en.e)

José Cidrás Pidre
URL: grupo_ene.webs.uvigo.es
Email: grupo_ene@uvigo.es
Liñas:

 • Enerxías renovables: simulación e integración en redes eléctricas.
 • Redes de enerxía eléctrica: planificación, análise, control e protección.
 • Tecnoloxía eléctrica.
 • Calidade de Subministración.
 • Sistemas de eficiencia enerxética.
 • Avaliación da eficiencia enerxética en instalacións.
 • Termografía Infravermella de instalacións eléctricas.

Aplicacións dos Láseres (LASERON)

Juan M. Pou Saracho
URL: laseron.webs.uvigo.es
Email: jpou@uvigo.es
Liñas:

 • Tratamento de superficies de biomateriais mediante láser.
 • Produción de nanofibras bioactivas/bactericidas por Laser Spinning.
 • Produción de nanopartículas por Ablación Láser.
 • Fabricación aditiva de implantes (biocerámica, aleacións de Titanio e CrCo).
 • Xeración de materiais multifásicos para rexeneración de tecidos.

Grupo de Deseño Microelectrónico

José Fariña Rodríguez
Email: jfarina@uvigo.es
Liñas:

 • Deseño e implementación de sistemas embebidos para instrumentación, control e procesado de datos.
 • Sensores microbalanza de cuarzo (QCM) para aplicacións electroquímicas e biosensores.

Grupo de Enxeñería de Deseño e Fabricación

José Enrique Ares Gómez
Email: enrique.ares@uvigo.es
Liñas:

 • Optimización da vida útil no deseño, a fabricación e a reutilización de produtos, equipos, utillaxes e máquinas.
 • Integración de metodoloxías lean‐manufacturing e six‐sigma en procesos de deseño e de fabricación 4.0.
 • Metodoloxías para a análise e composición de tolerancias.
 • Implantación de Técnicas do Valor en sistemas integrados.
 • Aplicación de tecnoloxías de fabricación rápida e aditiva.

Grupo en Enxeñería en Organización (GIO)

José Carlos Prado Prado
URL: http://www.gio.uvigo.es/
Email: gio@uvigo.es
Liñas:

 • Deseño de Sistemas Loxísticos e xestión da Cadea de Subministración.
 • Mellora Continua e Participación do Persoal.
 • Desenvolvemento e Integración de Sistemas de Xestión (Calidade, medioambiente, Prevención de Riscos).
 • Deseño da Loxística do Envase e embalaxe (E+E).
 • Avaliación e mellora do desempeño dos procesos de transporte por estrada.
 • E-commerce

Grupo CIMA (EG-06)

Ángel Fernández Vilán
URL: cima.uvigo.es
Email: grupocima@uvigo.es
Liñas:

 • Simulación FEM de sistemas mecánicos, centrándose en problemas tanto estáticos como dinámicos, con comportamento non lineal e viscohiperelasticidade.
 • Investigación Aeroespacial: deseño mecánico de minisatélites e estudo do seu comportamento mediante ensaio físico e correlación FEM.
 • Equipamento mecánico de aplicación en física de partículas: equipos de alta resistencia e baixo peso, sobre todo fabricación e cálculo FEM de fibra de carbono.
 • Equipos mecánicos especiais: Deseño 3D, cálculo dinámico mediante sistemas multicuero e cálculo estrutural mediante FEM.
 • Enerxías renovables

Grupo de Bioenxeñería e Procesos Sostibles (BIOSUV)

Mª Ángeles Sanroman Braga
URL: biosuv.uvigo.es
Email: biosuv@uvigo.es
Liñas:

 • Remediación ambiental de chans e augas: Tratamentos físico-químicos, eléctricos e biolóxicos.
 • Procesos de Oxidación Avanzada.
 • Celas de Combustible Microbianas.
 • Revalorización de Residuos.
 • Tecnoloxía Enzimática: Produción e aplicación en diferentes sectores: alimentación, madeira, farmacéutico…
 • Química Verde: Desenvolvemento e aplicación de novos disolventes como os líquidos iónicos e axentes preservantes da madeira.

Grupo de Metroloxía Óptica

José Luis Fernández Fernández
URL: opticalmetrology.webs.uvigo.es
Email: jlfdez@uvigo.es
Liñas:

 • Estudo de deformacións e vibracións e ensaios non destrutivos de compoñentes mecánicos e estruturais.
 • Inspección superficial, análise de microxeometría (rugosidade) e detección de defectos (poros, gretas, etc.) en metais, cerámicas, rocas ornamentais e outros materiais.
 • Desenvolvemento de algoritmos de avaliación da fase de patróns de franxas no ámbito da metroloxía óptica.

Grupo de Simulación Numérica

Elena Martín Ortega
URL: sidor.uvigo.es
Email: emortega@uvigo.es
Liñas:

 • Simulación numérica de fluxos en arterias e coronarias.
 • Modelos de orde reducida
 • Simulación numérica de tratamentos térmicos.
 • Simulación de fluxos mediante software libre e comercial.

Statistical Inference, Decision & Operations Research

Jacobo de Uña Álvarez
URL: sidor.uvigo.es
Email: sidor@uvigo.es
Liñas:

 • Estatística.
 • Investigación de Operacións.
 • Big Data.

Grupo de Enxeñería de Fabricación (GEF)

Alejandro Pereira Domínguez
URL: cadcam.uvigo.es
Email: apereira@uvigo.es
Liñas:

 • Deseño de produtos, útiles e procesos de fabricación.
 • Estudos de mecanizado, condicións de corte e estudos de desgaste de ferramentas.
 • Conformado por fundición. Realización de modelos. Simulación con 3DFlow Casting.
 • Metroloxía dimensional, análise e estudio da calidade superficial.
 • Desenvolvemento de prototipos en ABS e Metálicos en máquina de fabricación aditiva por:
  • Deposición Fundida de ABS.
  • Soldadura CMT.
  • Formación: Impartición de cursos de Deseño e Fabricación.

Grupo de Sistemas de Información

Manuel Pérez Cota
Email: mpcota@uvigo.es
Liñas:

 • Sistemas de Información.
 • Informática Industrial.
 • Interfaces Home-Máquina.
 • Ensinanza Asistida por Computador.

Enxeñería de Corrosión e Materiais (ENCOMAT)

X. Ramón Nóvoa Rodríguez
URL: encomat.uvigo.es
Email: encomat@uvigo.es
Liñas:

 • Control da corrosión por modificación superficial a alta enerxía (implantación iónica, refusión por láser).
 • Control da corrosión por modificación superficial de baixa enerxía (monocapas auto ensambladas, capas sol-gel).
 • Control da corrosión por recubrimentos orgánicos e inorgánicos.
 • Control da corrosión do aceiro en formigón (protección catódica, extracción de cloruros, pasividade).
 • Estudo de aleacións para usos biomédicos (Ni/Ti, aceiros inoxidables, …)
 • Desenvolvemento de electrodos para baterías Li-ion.
 • Aplicacións industriais da electroquímica.

Enxeñería Química 10 (EQ10)

José Manuel Cruz Freire
URL: www.eq10.uvigo.es
Email: jmcruz@uvigo.es
Liñas:

 • Aproveitamento de residuos agroindustriais para a obtención de distintos aditivos químicos e/ou alimentarios.
 • Extracción e purificación de produtos biotecnolóxicos a partir de medios fermentativos.
 • Extracción, purificación, caracterización e aplicación de biosurfactantes, obtidos a partir de bacterias lácticas ou fontes naturais, en industrias alimentarias, cosméticas ou ambientais.
 • Avaliación da capacidade de producir biosurfactantes e bioemulsionantes de diferentes microorganismos.
 • Formulación de bioadsorbentes, baseados no aproveitamento de residuos agroindustriais, para o tratamento de augas e efluentes industriais..
 • Biocorrección de chans contaminados con hidrocarburos aplicando biosurfactantes e/ou microorganismos.
 • Elaboración de envases activos que melloren a conservación de produtos alimentarios perecedoiros, tales como carnes ou peixes.

Enxeñería Química Enerxética e Ambiental (EQEA)

Ángel Sánchez Bermúdez
Liñas:

 • Análise, deseño, simulación e optimización de procesos químicos e procesos de separación avanzados.
 • Produción de hidróxeno e a súa aplicación en pilas de combustible.
 • Análise, deseño, simulación e optimización de sistemas enerxéticos e vehículos híbridos con baterías.
 • Combustibles alternativos: Biodiésel e Bioetanol.
 • Análise e avaliación da contaminación acústica.

Enxeñería Química, Térmica e Medioambiental (ChETE)

Estrella Álvarez da Costa
Email: chete@uvigo.es
Liñas:

 • Captura de CO2: Innovación, control e seguimento.
 • Caracterización fisicoquímica e térmica de fluídos newtonianos e non-newtonianos.
 • Caracterización reolóxica de alimentos e polímeros.
 • Procesos de separación multifásicos.
 • Aforro e mellora da eficiencia enerxética, de instalacións industriais, de servizos ou residenciais.
 • Análise termográfica de equipos, procesos, instalación e edificación.
 • Estudo de enerxías renovables: Xeotermia de baixa temperatura.
 • Combustibles alternativos: Biodiésel de 1ª e 2ª xeración; Bioetanol.
 • Valorización de residuos industriais.

Novos Materiais (FA3)

Pio González Fernández
URL: newmaterials.uvigo.es
Email: newmaterials@uvigo.es 
Liñas:

 • Biomateriais para implantes dentais, óseos e enxeñería de tecidos.
 • Materiais bioinspirados para implantes, enxeñería de tecidos e deliberación de fármacos.
 • Aplicacións Biomédicas para diagnóstico médico e enxeñería de tecidos.
 • Semiconductores do grupo IV (Si, Ge, SiC, SiGeC, SiGeSn, GePb … ) para micro- e nano-electrónica, fotovoltaica, fotónica, sensores, biomedicina…
 • Funcionalización de superficies para electrónica, fotónica flexible e biomedicina.
 • Limpeza láser para a conservación do patrimonio cultural.
 • Caracterización de superficies, interfases e capas delgadas.
 • Simulación numérica de interaccións láser/materia para optimizar procesos láser.