Listas de correo e difusión web RSS

Difusión web en formato RSS

A web da EEI difunde o contido do apartado de novidades e eventos a través das seguintes fontes en formato RSS:

Listas de correo electrónico

A dirección da EEI dispón de varias listas de correo que emprega para o envío de información aos membros da escola. Están dispoñibles tres listas de correo nas que a solicitude de subscrición é publica e voluntaria:

Ademais existen listas restrinxidas nas que a subscrición é obrigatoria e se realiza por iniciativa do persoal de administración do centro:

  • [eei.xuntaescola]: lista restrinxida ós membros da Xunta de Escola
  • [eei.permanente]: lista restrinxida ós membros da Comisión Permanente
  • [eei.xuntatitulacion]: lista restrinxida ós membros da Xunta de Titulación
  • [eei.calidade]: lista restrinxida ós membros da Comisión de Garantía da Calidade
  • [eei.xestionacademica]: lista restrinxida ó persoal responsable da xestión académica da EEI
  • [eei.xestioneconomica]: lista restrinxida ó persoal responsable da xestión económida da EEI
  • [eei.dirección]: lista restrinxida ós membros do equipo directivo
  • [eei.alumnos.practicas]: lista restrinxida aos alumnos de prácticas externas da EEI
  • [eei.titores.extracurriculares]:  lista restrinxida aos titores de prácticas extracurriculares da EEI

A xestión das listas por parte dos usuarios pode realizarse a través da interfaz web do correo da Universidade de Vigo no apartado “Preferencias/Administrar listas”.