Comisión Permanente

A Comisión Permanente réxese segundo o establecido no capítulo terceiro do Regulamento de Réxime Interno da EEI. A Comisión Permanente resolverá os asuntos que expresamente lle transfira a Xunta de Escola, á que dará conta das súas actuacións. Asemade, velará polo cumprimento das decisión da Xunta de Escola.

Competencias da Comisión Permanente

A Comisión Permanente ten competencias nos seguintes asuntos:

 1. Organización da actividade académica da Escola.
 2. Plan Docente Anual (PDA) e Plan de Organización Docente (POD).
 3. Horarios de clases teóricas e laboratorio.
 4. Calendario de probas de avaliación.
 5. Normativa do Traballo de Fin de Grado, do Proxecto de Fin de Carreira e do Traballo de Fin de Mestrado.
 6. Guía Académica da Escola.
 7. Aprobación de cursos de formación, cursos complementarios e cursos asimilables.
 8. Seguimento das titulacións oficiais impartidas pola Escola.
 9. Informar as peticións de recoñecemento de quinquenios de docencia.
 10. Supervisión do cumprimento das obrigas docentes.
 11. Tribunais extraordinarios dos exames e probas de avaliación.
 12. Validacións, adaptacións, renuncias, avaliacións curriculares e procedementos asimilables.
 13. Normativa para a realización das probas de conxunto para a homologación de títulos.
 14. Guías docentes e, no seu caso, os programas de cada materia.
 15. Supervisión do cumprimento dos dereitos e deberes dos alumnos da Escola no ámbito de competencias da mesma.
 16. Reparto do orzamento da Escola.
 17. Elaboración da memoria económica anual para a súa presentación diante da Xunta de Escola.
 18. Desenvolver iniciativas para conseguir fondos financeiros para a Escola de institucións externas á Universidade.
 19. Resolver os asuntos de trámite.
 20. Adoptar acordos sobre os asuntos que lle fosen delegados pola Xunta de Escola.
 21. Exercer todas aquelas funcións que delegue nela a Xunta de Escola.
 22.  Pronunciarse sobre tódolos asuntos de competencia directa do Director, que éste someta á súa consideración.

 

Composición da Comisión Permanente

A Comisión Permanente está formada por 27 membros:

 1. O director da Escola, que a presidirá.
 2. O secretario da Escola que o será tamén da propia Comisión Permanente.
 3. Tres subdirectores designados polo Director segundo os temas a tratar.
 4. Quince representantes do persoal docente e investigador, dos cales alomenos doce serán profesores con vinculación permanente á Universidade (PDI).
 5. Cinco representantes do alumnado.
 6. Dous representantes do persoal de administración e servizos (PAS).

Os membros da Comisión Permanente poderán ser substituídos en cada caso dentro do seu sector. De tódolos xeitos tanto os membros titulares como os suplentes deberán ser membros da Xunta de Escola.

Composición actual da Comisión Permanente

Dende o 20 de febreiro de 2012, a composición da Comisión Permanente é a seguinte:

Titular
Suplente
Sector
Pardo Froján, Juan Enrique
 
Director
Izquierdo Belmonte, Pablo
 
Secretario
Badaoui Fernández, Aida
Cabaleiro Núñez, Manuel
PDI
Boutinguiza Larosi, Mohamed
Fernández Fernández, José Luis
PDI
Bouza Rodríguez, José Benito
Fernández Álvarez, Antonio
PDI
Collazo Fernández, Antonio
Cristóbal Ortega, María Julia
PDI
Comesaña Benavides, José Antonio
Doiro Sancho, Manuel
PDI
Cruz Freire, José Manuel
Rodríguez Rodríguez, Ana Mª
PDI
De Uña Álvarez, Jacobo
Pérez Cota, Javier
PDI
Fariña Rodríguez, José
Nogueiras Meléndez, Andrés A.
PDI
Garrido Campos, Julio
Espada Seoane, Ángel Manuel
PDI
Garrido Suárez, Carlos
Novo Ramos, Bernardino
PDI
López Lago, Marcos
Collazo Rodríguez, Joaquín B.
PDI
Paz Penín, Concepción
Suárez Porto, Eduardo
PDI
Peláez Lourido, Gustavo
Pereira Domínguez, Alejandro
PDI
Porteiro Fresco, Jacobo
Santos Navarro, José Manuel
PDI
Vidal Vázquez, Ricardo
Bajo Palacio, Ignacio
PDI
Vidal Abad, María José
Monroy Soage, David
PAS
Balado Barciela, Adrián
 
Alumnado
Díaz Casaleiro, Tomás
 
Alumnado
Fernández Cagigas, Pablo
 
Alumnado
González Barra, Víctor
 
Alumnado
González López, Raquel
 
Alumnado

Pardo Froján, Juan Enrique

 • Suplente:
 • Sector: Director

Comesaña Piñeiro, Rafael

 • Suplente:
 • Sector: Secretario

Cerdeira Pérez, Fernando

 • Suplente:
 • Sector: Subdirector

Fernández Silva, Celso

 • Suplente:
 • Sector: Subdirector

Fernández Silva, María

 • Suplente:
 • Sector: Subdirectora

Fiestras Janeiro, Gloria

 • Suplente:
 • Sector: Subdirectora

Mejías Sacaluga, Ana María

 • Suplente:
 • Sector: Subdirectora

Manzanedo García, Fernando

 • Suplente:
 • Sector: Subdirector

Rodríguez Castro, Francisco

 • Suplente:
 • Sector: Subdirector

Trillo Yáñez, Cristina

 • Suplente:
 • Sector: Subdirectora

Urgal González, Begoña

 • Suplente:
 • Sector: Subdirectora

Verdugo Matés, Rafael

 • Suplente:
 • Sector: Subdirector

Badaoui Fernández, Aida

 • Suplente: Caamaño Martínez, José Carlos
 • Sector: PDI

Boutinguiza Larosi, Mohamed

 • Suplente: Fernández Fernández, José Luis
 • Sector: PDI

Bouza Rodríguez, José Benito

 • Suplente: Cerqueiro Pequeño, Jorge
 • Sector: PDI

Collazo Fernández, Antonio

 • Suplente: Pérez Vázquez, María Consuelo
 • Sector: PDI

Comesaña Benavides, José Antonio

 • Suplente: Fernández López, F. Javier
 • Sector: PDI

Cruz Freire, José Manuel

 • Suplente: Orge Álvarez, Beatriz P.
 • Sector: PDI

Garrido Campos, Julio

 • Suplente: Paz Domonte, Enrique
 • Sector: PDI

Garrido Suárez, Carlos

 • Suplente: Novo Ramos, Bernardino
 • Sector: PDI

López Lago, Marcos

 • Suplente: Collazo Rodríguez, Joaquín B.
 • Sector: PDI

Nogueiras Meléndez, Andrés A.

 • Suplente: Fariña Rodríguez, José
 • Sector: PDI

Martín Ortega, Elena

 • Suplente: Paz Penín, Concepción
 • Sector: PDI

Peláez Lourido, Gustavo

 • Suplente: Pereira Domínguez, Alejandro
 • Sector: PDI

Porteiro Fresco, Jacobo

 • Suplente: Míguez Tabarés, José Luis
 • Sector: PDI

Roca Pardiñas, Javier

 • Suplente: Castelo Boo, Santiago
 • Sector: PDI

Vidal Vázquez, Ricardo

 • Suplente: Bajo Palacio, Ignacio
 • Sector: PDI

Monroy Soage, David

 • Suplente: Moreira Sandón, María
 • Sector: PAS

Vidal Abad, María José

 • Suplente: Prieto Tobío, Mª del Carmen
 • Sector: PAS

Castro Galdo, Darío

 • Suplente:
 • Sector: Alumnos

Díaz Casaleiro, Tomás

 • Suplente:
 • Sector: Alumnos

Llovera de Lima Pinto, Bianca

 • Suplente:
 • Sector: Alumnos