Comisión Permanente

A Comisión Permanente réxese segundo o establecido no capítulo terceiro do Regulamento de Réxime Interno da EEI. A Comisión Permanente resolverá os asuntos que expresamente lle transfira a Xunta de Escola, á que dará conta das súas actuacións. Asemade, velará polo cumprimento das decisión da Xunta de Escola.

Competencias da Comisión Permanente

A Comisión Permanente ten competencias nos seguintes asuntos:

 1. Organización da actividade académica da Escola.
 2. Plan Docente Anual (PDA) e Plan de Organización Docente (POD).
 3. Horarios de clases teóricas e laboratorio.
 4. Calendario de probas de avaliación.
 5. Normativa do Traballo de Fin de Grado, do Proxecto de Fin de Carreira e do Traballo de Fin de Mestrado.
 6. Guía Académica da Escola.
 7. Aprobación de cursos de formación, cursos complementarios e cursos asimilables.
 8. Seguimento das titulacións oficiais impartidas pola Escola.
 9. Informar as peticións de recoñecemento de quinquenios de docencia.
 10. Supervisión do cumprimento das obrigas docentes.
 11. Tribunais extraordinarios dos exames e probas de avaliación.
 12. Validacións, adaptacións, renuncias, avaliacións curriculares e procedementos asimilables.
 13. Normativa para a realización das probas de conxunto para a homologación de títulos.
 14. Guías docentes e, no seu caso, os programas de cada materia.
 15. Supervisión do cumprimento dos dereitos e deberes dos alumnos da Escola no ámbito de competencias da mesma.
 16. Reparto do orzamento da Escola.
 17. Elaboración da memoria económica anual para a súa presentación diante da Xunta de Escola.
 18. Desenvolver iniciativas para conseguir fondos financeiros para a Escola de institucións externas á Universidade.
 19. Resolver os asuntos de trámite.
 20. Adoptar acordos sobre os asuntos que lle fosen delegados pola Xunta de Escola.
 21. Exercer todas aquelas funcións que delegue nela a Xunta de Escola.
 22.  Pronunciarse sobre tódolos asuntos de competencia directa do Director, que éste someta á súa consideración.

 

Composición da Comisión Permanente

A Comisión Permanente está formada por 27 membros:

 1. O director da Escola, que a presidirá.
 2. O secretario da Escola que o será tamén da propia Comisión Permanente.
 3. Tres subdirectores designados polo Director segundo os temas a tratar.
 4. Quince representantes do persoal docente e investigador, dos cales alomenos doce serán profesores con vinculación permanente á Universidade (PDI).
 5. Cinco representantes do alumnado.
 6. Dous representantes do persoal de administración e servizos (PAS).

Os membros da Comisión Permanente poderán ser substituídos en cada caso dentro do seu sector. De tódolos xeitos tanto os membros titulares como os suplentes deberán ser membros da Xunta de Escola.

Composición actual da Comisión Permanente

Dende o 19 de xuño de 2022, a composición da Comisión Permanente é a seguinte:

Titular
Suplente
Sector
Fariña Rodríguez, José
 
Director
Izquierdo Belmonte, Pablo
 
Secretario
Armesto Quiroga, José Ignacio
Paz Domonte, Enrique
PDI
Badaoui Fernández, Aida
Cabaleiro Nuñez, Manuel
PDI
Boutinguiza Larosi, Mohamed
Fernández Fernández, José Luis
PDI
Carrillo González, Camilo José
Novo Ramos, Bernardino
PDI
Comesaña Benavides, José Antonio
Doiro Sancho, Manuel
PDI
Cruz Freire, José Manuel
Nóvoa Rodríguez, Xosé Ramón
PDI
Fariña Rodríguez, José
Nogueiras Meléndez, Andrés A.
PDI
López Lago, Marcos
Collazo Rodríguez, Joaquín B.
PDI
Paz Penín, Concepción
Suárez Porto, Eduardo
PDI
Peláez Lourido, Gustavo
Fenollera Bolíbar, Mª Inmaculada
PDI
Pérez Cota, Manuel
De Uña Álvarez, Jacobo
PDI
Pérez Vázquez, María Consuelo
Pena Uris, Gloria
PDI
Porteiro Fresco, Jacobo
Santos Navarro, José Manuel
PDI
Troncoso Saracho, José Carlos
Cerqueiro Pequeño, Jorge
PDI
Vidal Vázquez, Ricardo
Bajo Palacio, Ignacio
PDI
Fernández Fernández, Federico A
Cabral Pedreira, Paulo
PAS
Vidal Abad, María José
Monroy Soage, David
PAS
Domínguez González, José Luis
Ramos Vázquez, Antonio Manuel
Alumnado
Fernández Simoes, Miguel
 
Alumnado
Lima González, Estela
 
Alumnado
Meis Solla, Iago
Núñez Blanco, Aitana
Alumnado

Fariña Rodríguez, José

 • Suplente:
 • Sector: Director

Izquierdo Belmonte, Pablo

 • Suplente:
 • Sector: Secretario

Armesto Quiroga, José Ignacio

 • Suplente: Paz Domonte, Enrique
 • Sector: PDI

Badaoui Fernández, Aida

 • Suplente: Cabaleiro Nuñez, Manuel
 • Sector: PDI

Boutinguiza Larosi, Mohamed

 • Suplente: Fernández Fernández, José Luis
 • Sector: PDI

Carrillo González, Camilo José

 • Suplente: Novo Ramos, Bernardino
 • Sector: PDI

Comesaña Benavides, José Antonio

 • Suplente: Doiro Sancho, Manuel
 • Sector: PDI

Cruz Freire, José Manuel

 • Suplente: Nóvoa Rodríguez, Xosé Ramón
 • Sector: PDI

Fariña Rodríguez, José

 • Suplente: Nogueiras Meléndez, Andrés A.
 • Sector: PDI

López Lago, Marcos

 • Suplente: Collazo Rodríguez, Joaquín B.
 • Sector: PDI

Paz Penín, Concepción

 • Suplente: Suárez Porto, Eduardo
 • Sector: PDI

Peláez Lourido, Gustavo

 • Suplente: Fenollera Bolíbar, Mª Inmaculada
 • Sector: PDI

Pérez Cota, Manuel

 • Suplente: De Uña Álvarez, Jacobo
 • Sector: PDI

Pérez Vázquez, María Consuelo

 • Suplente: Pena Uris, Gloria
 • Sector: PDI

Porteiro Fresco, Jacobo

 • Suplente: Santos Navarro, José Manuel
 • Sector: PDI

Troncoso Saracho, José Carlos

 • Suplente: Cerqueiro Pequeño, Jorge
 • Sector: PDI

Vidal Vázquez, Ricardo

 • Suplente: Bajo Palacio, Ignacio
 • Sector: PDI

Fernández Fernández, Federico A.

 • Suplente: Cabral Pedreira, Paulo
 • Sector: PAS

Vidal Abad, María José

 • Suplente: Monroy Soage, David
 • Sector: PAS

Domínguez González, José Luis

 • Suplente: Ramos Vázquez, Antonio Manuel
 • Sector: Alumnos

Fernández Simoes, Miguel

 • Suplente:
 • Sector: Alumnos

Lima González, Estela

 • Suplente:
 • Sector: Alumnos

Meis Solla, Iago

 • Suplente: Núñez Blanco, Aitana
 • Sector: Alumnos