Rules

Contido

Normativa

 Normativa da Escola de Enxeñería Industrial (EEI)

Dibujito azulRegulamento de réxime interno

Dibujito azulNormativa de composición da Comisión de Garantía de Calidade

Dibujito azulNormativa de composición da Xunta de Titulación

Dibujito azulRegulamento do traballo fin de grao

Dibujito azulRegulamento do traballo fin de mestrado

Dibujito azulRegulamento traballo fin de mestrado en empresa

Dibujito azulProtocolo de confidencialidade TFG e TFM realizados en empresas ou centros de investigación externos

Dibujito azulSistema de avaliación nos graos

Dibujito azulAccións académicas e de coordinación vertical e horizontal emprendidas nas titulacións de grao da EEI

Dibujito azulRegulamento de prácticas en empresa da EEI

Dibujito azulNormativa básica de docencia en lingua inglesa

Dibujito azulNormativa de selección de estudantes da EEI para o programa de mobilidade Erasmus-Estudos

Dibujito azulCriterios de aceptación do rexime de permanencia a tempo parcial

Dibujito azulRegulamento para programas de mobilidade de estudos

Normativa da Universidade de Vigo

Dibujito azulEstatutos da Universidade de Vigo

Dibujito azulRegulamento de estudantes

Dibujito azulEstatuto do estudantado deportista na Universidade de Vigo

Dibujito azulNormativa de xestión académica dos graos

Dibujito azulNormativa de permanencia e progreso do estudantado da Universidade de Vigo

* Criterios básicos de aceptación do rexime de permanencia a tempo parcial

Dibujito azulRegulamento das prácticas académicas externas

Dibujito azulRegulamento do traballo fin de grao

Dibujito azulRegulamento dos premios extraordinarios de grao

Dibujito azulRegulamento dos estudos oficiais de posgrao

Normativa Estatal

Dibujito azulReal Decreto 822/2021, de 28 de setembro, polo que se establece a organización das ensinanzas universitarias e do procedemento de aseguramento da súa calidade. Novidade outubro 2021!!

Dibujito azulLei organica de universidades

Dibujito azulModificación da lei orgánica de universidades

Dibujito azulPlans de estudo das titulacións da EEI

Dibujito azulRéxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común

Procedementos

Dibujito azulProcedemento de solicitude de prácticas de campo e saídas de estudos

Dibujito azulProcedemento de recoñecemento de créditos

Dibujito azulProcedemento para a tramitación do traballo fin de grao

Dibujito azulProcedemento para a tramitación do proxecto final de carreira

Formularios

Dibujito azulFormulario de solicitude de modalidade de avaliación global

Dibujito azulFormulario de xustificación de asistencia a exame

Dibujito azulFormulario de xustificación de asistencia a revisión de exame

Dibujito azulDeclaración de intención de matrícula no Mestrado en Enxeñería Industrial

Dibujito azulDeclaración de intención de matrícula no Mestrado en Enxeñería Biomédica

Dibujito azulFormulario de reclamación de cualificación

Dibujito azulFormulario de responsabilidade delegación de alumnos

Dibujito azulFormulario de solicitude de informe sobre a actividade docente (quinquenios)

Dibujito azulFormulario de autorización de acceso a centro fóra de horario laboral

Dibujito azulFormulario de solicitude de acceso ao parking

Dibujito azulFormulario confidencialidade TFG/TFM