Degree’s Tracing and Management Report

En cumprimento do Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, polo que se establece a organización das ensinanzas universitarias e do procedemento de aseguramento da súa calidade, os títulos serán sometidos a un proceso de seguimento do cumprimento do proxecto contido no plano de estudos verificado polo Consello de Universidades.

Tal e como recolle o artigo 25 de dito Real Decreto, correspóndelle á Axencia para Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG), levar a cabo o seguimento do cumprimento do proceso de seguimento dos titulos do Sistema Universitario de Galicia.

O seguimento dos títulos, que se imparten en centros universitarios acreditados institucionalmente, realizarase no ámbito do seguimento dos devanditos centros.

A continuación recóllese a información máis relevante sobre o seguimento dos títulos que se imparten na Escola de Enxeñería Industrial (EEI)

Títulos de Grao:

Enxeñería en Tecnoloxías Industriais

Enxeñería en Organización Industrial

Enxeñería Mecánica

Enxeñería en Química Industrial

Enxeñería en Electrónica Industrial e Automática

Enxeñería Eléctrica

Títulos de Mestrados Académicos:

Mestrado en Enxeñería Industrial

Títulos de Mestrados Profesionalizantes:

Enerxía e Sustentabilidade

Prevención de Riscos Laborais

Mecatrónica

Enxeñería da Automoción

Informe da Dirección:

Informe de revisión pola Dirección – Curso 2014/2015

Informe de revisión pola Dirección – Curso 2015/2016

Informe de revisión pola Dirección  – Curso 2016-2017

Informe de revisión pola Dirección – Curso 2017-2018

Informe de revisión pola Dirección – Curso 2018/2019

Informe de revisión pola Dirección – Curso 2019/2020

Informe de revisión pola Dirección – Curso 2020/2021

Informe de revisión pola Dirección – Curso 2021/2022