Quality Assurance Committee

A Comisión de Garantía da Calidade está regulada polo capítulo IV do Regulamento de Réxime Interno da EEI.

Composición da Comisión de Garantía da Calidade

A composición da Comisión de Garantía da Calidade da EEI está rexida pola normativa específica “Normativa Sobre Composición da Comisión de Garantía de Calidade da Escola de Enxeñería Industrial” que establece que esta comisión estará composta por:

 1. O director da EEI, que a presidirá.
 2. O secretario da EEI, que o será tamén da propia Comisión de Garantía de Calidade.
 3. O coordinador de Calidade da Escola.
 4. O coordinador de cada un dos títulos de Grao da Escola.
 5. O coordinador de cada un dos títulos de Mestrado da Escola que habiliten para o exercicio a profesión de Enxeñeiro Industrial.
 6. Un representante do persoal docente e investigador (PDI) por cada tres títulos de Mestrado da Escola que non habiliten para o exercicio da profesión de Enxeñeiro Industrial.
 7. Enlace de igualdade do centro.
 8. Un representante do persoal docente e investigador (PDI)
 9. Dous representantes do alumnado.
 10. Un representante dos egresados de algunha das titulacións da Escola.
 11. O Administrador do centro ou persoa en quen delegue.
 12. Un representante da Sociedade.

Os membros da Comisión de Garantía da Calidade correspondentes os sectores de PDI, alumnos e PAS deben ser membros da Xunta de Escola.

Funcións da Comisión de Garantía da Calidade

Á Comisión de Garantía da Calidade correspóndelle as funcións seguintes:

 1. Examinar a planificación do Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC) da Escola, de tal xeito que se asegure o cumplimento dos requisitos xerais do manual do SGIC, da política o os obxectivos de calidade e os requisitos contemplados nas normativas de verificación e certificación correspondentes.
 2. Realizar o seguimento da eficacia dos procedementos a través dos indicadores asociados os mesmos.
 3. Controlar a execución de: as accións correctivas ou preventivas, as actuacións derivadas da revisión do sistema, as accións de resposta as suxerencias, queixas e reclamacións.
 4. En todo caso, a Comisión de Garantía de Calidade rexerase pola normativa específica da Universidade de Vigo.

Composición actual da Comisión de Garantía da Calidade

Dende o 26 de marzo de 2021, a composición da Comisión de Garantía da Calidade é a seguinte:

 

Titular
Suplente
Sector

 

 

Pardo Froján, Juan Enrique
 
Director

 

Izquierdo Belmonte, Pablo
 
Secretario

 

Verdugo Matés, Rafael
 
Coordinador de Calidade

 

Garrido Campos, Julio (ou persoa na que delegue)
 
Coordinación Grao en Enxeñería en Electrónica Industrial e Automática

 

Garrido Suárez, Carlos (ou persoa na que delegue)
 
Coordinación Grao en Enxeñería Eléctrica

 

García Arca, Jesús
 
Coordinador Grao Enxeñería en Organización Industrial

 

Álvarez da Costa, Estrella (ou persoa na que delegue)
 
Coordinador Grao Enxeñería en Química Industrial

 

Trillo Yáñez, Cristina
Bouza Rodríguez, J. Benito
Coordinador Grao Enxeñería en Tecnoloxías Industriais

 

López Lago, Marcos (ou persoa na que delegue)
 
Coordinador Grao Enxeñería Mecánica

 

Fernández Silva, Celso
Pou Saracho, Juan
Coordinación Grao en Enxeñería Biomédica

 

Comesaña Piñeiro, Rafael
 
Coordinación Mestrado en Enxeñería Industrial

 

Fiestras Janeiro, Gloria
 
Coordinación Estudos de Posgrao

 

Paz Domonte, Enrique
 
PDI de Mestrados

 

Mejías Sacaluga, Ana Mª
 
Enlace de Igualdade

 

Paz Penín, María Concepción
 
PDI

 

González López, Raquel
Núñez Blanco, Aitana
Alumnado

 

Wallerstein Figueirôa, Daniel
Pérez Rodríguez, Carmen
Alumado

 

Alonso Amigo, José
 
Egresados

 

Cacheiro Seguín, Ana María (ou persoa na que delegue)
 
Administración

 

Cerqueiro Pequeño, Jorge
Froiz Lareu, Paula
Sociedade

 

 

 

 

Pardo Froján, Juan Enrique

 • Sector: Director

 

Izquierdo Belmonte, Pablo

 • Sector: Secretario

 

Verdugo Matés, Rafael

 • Sector: Coordinador de Calidade

 

Garrido Campos, Julio (ou persoa na que delegue)

 • Sector: Coordinación Grao en Enxeñería en Electrónica Industrial e Automática

 

Manzanedo García, Fernando

 • Suplente: Garrido Suárez, Carlos
 • Sector: Coordinación Grao en Enxeñería Eléctrica

 

Urgal González, Begoña

 • Suplente: García Arca, Jesús
 • Sector: Coordinador Grao Enxeñería en Organización Industrial

 

Álvarez da Costa, Estrella (ou persoa en quen delegue)

 • Sector: Coordinador Grao Enxeñería en Química Industrial

 

Trillo Yáñez, Cristina

 • Suplente: Bouza Rodríguez, J. Benito
 • Sector: Coordinador Grao Enxeñería en Tecnoloxías Industriais

 

Cerdeira Pérez, Fernando

 • Suplente: Marcos López Lago
 • Sector: Coordinador Grao Enxeñería Mecánica

 

Fernández Silva, Celso

 • Suplente: Pou Saracho, Juan
 • Sector: Coordinación Grao en Enxeñería Biomédica

 

Comesaña Piñeiro, Rafael

 • Sector: Coordinación Mestrado en Enxeñería Industrial

 

Fiestras Janeiro, Gloria

 • Sector: Representación Mestrados

 

Paz Domonte, Enrique

 • Sector: Representación Mestrados

 

Mejías Sacaluga, Ana Mª

 • Sector: Enlace de Igualdade

 

Paz Penín, María Concepción

 • Suplente:
 • Sector: PDI

 

Balado Barciela, Adrián

 • Sector: Alumnos

 

Alonso Amigo, José

 • Sector: Egresados

 

Ana María Cacheiro Seguín (ou persona na que delegue)

 • Sector: Administración

 

Cerqueiro Pequeño, Jorge

 • Suplente: García Ares, Constantino
 • Sector: Sociedade