Quality Assurance Committee

A Comisión de Garantía da Calidade está regulada polo capítulo IV do Regulamento de Réxime Interno da EEI.

Composición da Comisión de Garantía da Calidade

A composición da Comisión de Garantía da Calidade da EEI está rexida pola normativa específica “Normativa Sobre Composición da Comisión de Garantía de Calidade da Escola de Enxeñería Industrial” que establece que esta comisión estará composta por:

 1. O director da EEI, que a presidirá.
 2. O secretario da EEI, que o será tamén da propia Comisión de Garantía de Calidade.
 3. O coordinador de Calidade da Escola.
 4. O coordinador de cada un dos títulos de Grao da Escola.
 5. O coordinador de cada un dos títulos de Mestrado da Escola que habiliten para o oxercicio da profesión de Enxeñeiro Industrial.
 6. Un representante do persoal docente e investigador (PDI) por cada tres títulos de Mestrado da Escola que non habiliten para o exercicio da profesión de Enxeñeiro Industrial.
 7. Enlace de igualdade do centro.
 8. Un representante do persoal docente e investigador (PDI).
 9. Dous representantes do alumnado.
 10. Un representante dos egresados dalgunha das titulacións da Escola.
 11. O Administrador da Escola ou persoa en quen delegue.
 12. Un representante da sociedade.

Os membros da Comisión de Garantía da Calidade correspondentes ós sectores de PDI, alumnos e PAS deben ser membros da Xunta de Escola.

Funcións da Comisión de Garantía da Calidade

Á Comisión de Garantía da Calidade correspóndenlle as funcións seguintes:

 1. Examinar a planificación do Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC) da Escola, de tal xeito que se asegure o cumplimento dos requisitos xerais do manual do SGIC, da política e os obxectivos de calidade e os requisitos contemplados nas normativas de verificación e certificación correspondentes.
 2. Realizar o seguimento da eficacia dos procedementos a través dos indicadores asociados aos mesmos.
 3. Controlar a execución de: as accións correctivas ou preventivas, as actuacións derivadas da revisión do sistema, as accións de resposta ás suxerencias, queixas e reclamacións.
 4. En todo caso, a Comisión de Garantía de Calidade rexerase pola normativa específica da Universidade de Vigo.

Composición actual da Comisión de Garantía da Calidade

Dende o 26 de marzo de 2021, a composición da Comisión de Garantía da Calidade é a seguinte:

Titular
Suplente
Sector
Pardo Froján, Juan Enrique
Director
Izquierdo Belmonte, Pablo
Secretario
Verdugo Matés, Rafael
Coordinador de Calidade
Garrido Campos, Julio (ou persoa na que delegue)
Coordinación Grao en Enxeñería en Electrónica Industrial e Automática
Garrido Suárez, Carlos (ou persoa na que delegue)
Coordinación Grao en Enxeñería Eléctrica
García Arca, Jesús (ou persoa na que delegue)
Coordinador Grao Enxeñería en Organización Industrial
Álvarez da Costa, Estrella (ou persoa na que delegue)
Coordinador Grao Enxeñería en Química Industrial
Trillo Yáñez, Cristina
Bouza Rodríguez, J. Benito
Coordinador Grao Enxeñería en Tecnoloxías Industriais
López Lago, Marcos (ou persoa na que delegue)
Coordinador Grao Enxeñería Mecánica
Fernández Silva, Celso
Pou Saracho, Juan
Coordinación Grao en Enxeñería Biomédica
Comesaña Piñeiro, Rafael
Coordinación Mestrado en Enxeñería Industrial
Fiestras Janeiro, Gloria
Coordinación Estudos de Posgrao
Paz Domonte, Enrique
PDI de Mestrados
Mejías Sacaluga, Ana Mª
Enlace de Igualdade
Paz Penín, María Concepción
PDI
González López, Raquel (1-2 ciclo)
Núñez Blanco, Aitana
Alumnado
Wallerstein Figueirôa, Daniel (3 ciclo)
Pérez Rodríguez, Carmen
Alumnado
Alonso Amigo, José
Egresados
Cacheiro Seguín, Ana María (ou persona na que delegue)
Administración
Cerqueiro Pequeño, Jorge
García Ares, Constantino / Froid Lareu, Paula
Sociedade/Colexios profesionais

Pardo Froján, Juan Enrique

 • Sector: Director

Izquierdo Belmonte, Pablo

 • Sector: Secretario

Verdugo Matés, Rafael

 • Sector: Coordinador de Calidade

Garrido Campos, Julio (ou persoa na que delegue)

 • Sector: Coordinación Grao en Enxeñería en Electrónica Industrial e Automática

Garrido Suárez, Carlos (ou persoa na que delegue)

 • Sector: Coordinación Grao en Enxeñería Eléctrica

García Arca, Jesús (ou persoa na que delegue)

 • Sector: Coordinador Grao Enxeñería en Organización Industrial

Álvarez da Costa, Estrella (ou persoa na que delegue)

 • Sector: Coordinador Grao Enxeñería en Química Industrial

Trillo Yáñez, Cristina

 • Suplente: Bouza Rodríguez, J. Benito
 • Sector: Coordinador Grao Enxeñería en Tecnoloxías Industriais

López Lago, Marcos (ou persoa na que delegue)

 • Sector: Coordinador Grao Enxeñería Mecánica

Fernández Silva, Celso

 • Suplente: Pou Saracho, Juan
 • Sector: Coordinación Grao en Enxeñería Biomédica

Comesaña Piñeiro, Rafael

 • Sector: Coordinación Mestrado en Enxeñería Industrial

Fiestras Janeiro, Gloria

 • Sector: Coordinación Estudos de Posgrao

Paz Domonte, Enrique

 • Sector: PDI de Mestrados

Mejías Sacaluga, Ana Mª

 • Sector: Enlace de Igualdade

Paz Penín, María Concepción

 • Sector: PDI

González López, Raquel (1-2 ciclo)

 • Suplente: Núñez Blanco, Aitana
 • Sector: Alumnado

Wallerstein Figueirôa, Daniel (3 ciclo)

 • Suplente: Pérez Rodríguez, Carmen
 • Sector: Alumnado

Alonso Amigo, José

 • Sector: Egresados

Ana María Cacheiro Seguín (ou persona na que delegue)

 • Sector: Administración

Cerqueiro Pequeño, Jorge

 • Suplente: García Ares, Constantino / Froid Lareu, Paula
 • Sector: Sociedade/Colexios profesionais