Valores da Escola de Enxeñería Industrial

O desenvolvemento da nosa Misión e o avance cara á nosa Visión como Escola, deben realizarse no marco duns principios e valores que os Grupos de Interese debemos compartir no posible e convertelos así en parte esencial da nosa cultura.

Os catro principios fundamentais que apoiarán o desenvolvemento da nosa Misión e Visión son:

Innovación na ensinanza En programas, contidos, medios docentes, formatos de ensinanza…, que son continuamente revisables para adaptalos ás necesidades e últimas tendencias.
Colaboración Estamos convencidos de que a nosa Misión e Visión requiren a suma de competencias de todos aqueles que teñan algo que aportar e estamos abertos a colaborar con eles.
Cultura da calidade Somos conscientes da necesidade de implantar a cultura do esforzo e asumimos a necesidade do rigor a través da mellora continua e procura da eficiencia en todos os procesos.
Boa gobernanza Somos transparentes e rendemos contas periodicamente sobre a xestión.