Réxime de Permanencia a Tempo Parcial

Réxime de Permanencia a Tempo Parcial

O réxime de estudante a tempo parcial supón unha matrícula por curso dun mímino de 24 e menos 48 créditos.

Na EEI aprobararanse con carácter xeral, as solicitudes de matrícula no réxime de permanencia a tempo parcial nas titulacións de grao da EEI nos seguintes casos:

  • Traballador en activo, acreditado mediante un contrato laboral (acompañado de Informe de Vida Laboral recente) que cubra máis dun terzo do período lectivo
  • Persoas con un familiar con un parentesco de primeiro grao cunha dependencia de grao II (dependencia severa) ou superior segundo a Lei 39/2006, de 14 de decembro, de Promoción da Autonomía Persoal e Atención ás Persoas en situación de Dependencia, acreditada mediante a resolución expedida pola Administración Autonómica correspondente
  • Deportistas de alto nivel e alto rendemento segundo a Lei 10/1990, de 15 de outubro, do Deporte, acreditados mediante a correspondente relación publicada anualmente polo consello Superior de Deportes no Boletín Oficial do Estado

Os demáis casos serán estudados de forma individualizada pola Comisión Permanente da Escola de Enxeñería Industrial.

(Criterios aprobados pola Comisión Permanente o 8 de novembro de 2012)