Indicadores

 Curso 2020/2021
 
Oferta de prazas
20
Demanda
19
Nº de estudantes matriculados de novo ingreso
10
Nº total de estudantes matriculados
37
% de estudantes extranxeiros matriculados
13,51
% de estudantes procedentes de outras universidades
0
% de estudantes matriculados a tempo parcial
59,45
% de estudantes con bolsa ou contrato predoutoral
13,51
% de directores de tese con sexenios vivos
71,74
Nº de teses defendidas
2
Satisfación dos doutorandos cos estudos no primeiro ano
4,1
Satisfación dos doutorandos cos estudos no terceiro ano
4,17