Competencias Xerais

  1. Desenvolvemento das capacidades comprensivas, de análise e síntese
  2. Desenvolvemento das capacidades para plantexar e resolver problemas complexos aplicando os coñecementos adquiridos.
  3. Desenvolvemento das capacidades para aplicar coñecementos a entornos novos, para formular e resolver novas preguntas, para plantexar e contrastar novas hipóteses.
  4. Desenvolvemento da habilidade de elaboración, presentación e defensa de traballos científicos tanto de forma oral como escrita.
  5. Desenvolvemento de habilidades para a divulgación de ideas en contextos académicos non especializados.