Indicadores

 Curso 2017/2018
Oferta de prazas
20
Demanda
15
Nº de estudantes matriculados de novo ingreso
15
Nº total de estudantes matriculados
40
% de estudantes extranxeiros matriculados
10
% de estudantes procedentes de outras universidades
6,67
% de estudantes matriculados a tempo parcial
25
% de estudantes con bolsa ou contrato predoutoral
7,5
% de estudantes do programa que realizaron estadías de investigación
15
% de directores de tese con sexenios vivos
81,25
Nº de teses defendidas
1
% de egresados que están traballando
100
% de egresados que están traballando en función do nivel de doctor
100
% de doutorandos que conseguen axudas para contratos posdoctorais
0
Satisfación dos doutorandos cos estudos no primeiro ano
4,36
Satisfación dos doutorandos cos estudos no terceiro ano
 3,88