Complementos de formación

Naqueles casos nos que o estudante non cumpra algunha das condicións de admisión, a Comisión Académica poderá admitir ao estudante a condición de que cumpra os requisitos de acceso e a Comisión Académica considere que a súa formación é suficiente para afrontar con garantías de éxito a realización da Tese Doutoral. Nestes casos a Comisión Académica ( CAPD) poderá establecer a necesidade de superar complementos de formación durante o programa de doutoramento.

Como competencias previas requiridas para a admisión ao programa e en función das cales a CAPD definirá os complementos de formación, se consideran as competencias básicas establecidas polo RD 861/2010 e as competencias establecidas na Orde CIN/311/2009, do 9 de febreiro.

De acordo coa normativa en vigor, os complementos de formación non poderán exceder os 15 ECTS.