Materias

Os alumnos do Programa de Doutoramento deberán acreditar nos dous primeiros anos a obtención de 9 ECTS en cursos de formación transversal. Anualmente, a Comisión Académica fará pública a oferta destes cursos coa suficiente antelación.

Os cursos ofertados para o curso 2021/2022 son os seguintes:

Introducción á investigación (3 ECTS)

 1. Metodoloxía da investigación
 2. Fontes bibliográficas
 3. Difusión e publicación de resultados
 4. Protección de resultados e propiedade intelectual
 5. A investigación na enxeñería: as relacións coa empresa
 6. O sistema de I+D+i galego, español e europeo
 7. A transferencia de tecnoloxía á ampresa

Profesores: Juan María Pou Saracho, José Carlos Prado Prado

Ferramentas informáticas para a investigación (3 ECTS)

 1. Análise de problemas
 2. Modelado e representación de datos
 3. Programación en C
 4. Comunicación con dispositivos externos
 5. Deseño de interfaces gráficas con Java

Profesorado: Joaquín López Fernández, Amador Rodríguez Diéguez

Métodos estatísticos avanzados para a investigación científico-técnica (3 ECTS)

 1. Introducción ao análise experimental
 2. Teoría de erros en experimentación
 3. Deseño factorial de experimentos
 4. Deseño de experimentos non factorial
 5. Análise da varianza
 6. Regresión lineal
 7. Optimización de resultados experimentais

Profesora: María Gloria Fiestras Janeiro