Secretario

As tarefas do Secretario/a do Centro son entre outras:

  • Asistencia e elaboración de actas das reunións de órganos colexiados
  • Pertenza ás Xuntas Electorais para a renovación de cargos do Centro
  • Sinatura de documentos: Certificados de expedientes académicos, de matriculación na EEI, de expedientes de Intercambio Académico, de expedición de títulos, de situación académica para peticións de bolsas e outros fins, etc
  • Arquivo e custodia de documentos