Docencia en inglés para o curso 2021/2022

Para o curso 2021/2022 a Escola de Enxeñería Industrial da Universidade de Vigo ten previsto un programa de docencia en inglés. Este programa impartirase, tanto en grao como en mestrado, nos seguintes grupos: 1º curso: en tódolos graos (grupo E), Sede Campus 2º curso: Grao en Enxeñería Mecánica (grupo 2º M1), Sede Campus 2º curso: Grao en Enxeñería en Tecnoloxías Industriais (grupo 2º T1), Sede Cidade 3º curso: Grao en Enxeñería Mecánica (grupo 3º M1), Sede Campus 3º curso: Grao en Enxeñería en Tecnoloxías Industriais (grupo 3º T1),  Sede Cidade 4º curso: Grao en Enxeñería en Tecnoloxías Industriais (grupo X1), …

Continuar lendo

Prácticas de Campo e Saídas de Estudos

Solicitude Os profesores deberán entregar no Negociado de Asuntos Xerais da EEI, dentro do prazo establecido, a seguinte documentación: Formulario de solicitude de xestión das prácticas de campo e saídas de estudos no que constan os datos da actividade a realizar Impreso de conformidade asinado polos coordinadores das materias afectadas. O profesor solicitante será o responsable de que non se causen prexuízos ao resto das materias Previsión de gastos no caso de actividades de máis dun día de duración Prazo O prazo establecido para presentar as solicitudes de prácticas de campo e saídas de estudos para o 2º cuadrimestre do …

Continuar lendo

Competencias

Competencias do Grao en Enxeñería en Biomédica Competencias básicas: CB1 – Que os estudantes demostrasen posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da base da educación secundaria xeral, e adóitase atopar a un nivel que, aínda que se apoia en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo. CB2 – Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro …

Continuar lendo

Competencias

Competencias do Grao en Enxeñería en Química Industrial Competencias básicas: CB1 – Que os estudantes demostrasen posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da base da educación secundaria xeral, e adóitase atopar a un nivel que, aínda que se apoia en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo. CB2 – Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas …

Continuar lendo