Comisión Permanente

A Comisión Permanente réxese segundo o establecido no capítulo terceiro do Regulamento de Réxime Interno da EEI. A Comisión Permanente resolverá os asuntos que expresamente lle transfira a Xunta de Escola, á que dará conta das súas actuacións. Asemade, velará polo cumprimento das decisión da Xunta de Escola. Competencias da Comisión Permanente A Comisión Permanente ten competencias nos seguintes asuntos: Organización da actividade académica da Escola. Plan Docente Anual (PDA) e Plan de Organización Docente (POD). Horarios de clases teóricas e laboratorio. Calendario de probas de avaliación. Normativa do Traballo de Fin de Grado, do Proxecto de Fin de Carreira …

Continuar lendo

Visión 2020-2030 da Escola de Enxeñería Industrial

A EEI é un Centro que, estando aberto ao mundo, é líder e referente na Enxeñería Industrial de Galicia e o Noroeste Peninsular, en canto a empregabilidade do noso alumnado e relación coa industria, empresas e organismos relacionados, pola nosa oferta académica adaptada ás necesidades da contorna empresarial e pola investigación práctica e aplicada. Seremos unha comunidade universitaria integrada por estudantes, persoal de administración e servizos e profesorado implicados na calidade do servizo da Escola de Enxeñería Industrial (EEI) e con alto sentido de pertenza. O lema aspiracional que guía o noso propósito resúmese en: “SER A MELLOR ESCOLA DE …

Continuar lendo

Comisión de Garantía da Calidade

A Comisión de Garantía da Calidade está regulada polo capítulo IV do Regulamento de Réxime Interno da EEI. Composición da Comisión de Garantía da Calidade A composición da Comisión de Garantía da Calidade da EEI está rexida pola normativa específica “Normativa Sobre Composición da Comisión de Garantía de Calidade da Escola de Enxeñería Industrial” que establece que esta comisión estará composta por: O director da EEI, que a presidirá. O secretario da EEI, que o será tamén da propia Comisión de Garantía de Calidade. O coordinador de Calidade da Escola. O coordinador de cada un dos títulos de Grao da …

Continuar lendo

Equipo directivo

Director: D. Juan E. Pardo Froján Secretario: D. Pablo Izquierdo Belmonte eei.asuntosxerais@uvigo.es Subdirectores: Planificación e Plans de Estudo: D. Celso Fernández Silva eei.planificacion@uvigo.es Calidade e Innovación Educativa: D. Rafael Verdugo Matés eei.calidade@uvigo.es Proxección Institucional e Alumnado: D. Mohamed Boutinguiza Larosi eei.alumnado@uvigo.es Planificación e Organización Docentes: Dª. María Fernández Silva eei.orgdocente.cidade@uvigo.es Xestión e Organización Docentes: Dª. Ana Mª Mejías Sacaluga eei.orgdocente.campus@uvigo.es Relacións Internacionais: Dª. Cristina Trillo Yáñez eei.exteriores@uvigo.es Relacións coas Empresas: D. Luis E. Eguizábal Gándara eei.empresas@uvigo.es Posgrao e Doutoramento: D. Rafael Comesaña Piñeiro eei.posgrado@uvigo.es Infraestruturas Sede Cidade: D. Francisco Rodríguez Castro eei.infraestruturas.cidade@uvigo.es Infraestruturas Sede Campus: D. Antonio Riveiro Rodríguez eei.infraestruturas.campus@uvigo.es

Continuar lendo

Órganos de Goberno

Os órganos de goberno da EEI son os seguintes: Xunta de Escola Comisión Permanente Xunta de Titulación Comisión de Garantía da Calidade

Continuar lendo

Servizos Administrativos

Os Servizos Administrativos da Escola de Enxeñería Industrial son: Administración Área Económica Área Académica –  Graos Área de Apoio a Centro e Departamentos Área de Apoio a Investigación e Transferencia Área Académica – Posgrao e Doutoramento Negociado de Asuntos Xerais Conserxería

Continuar lendo

Departamentos

Departamentos da área tecnolóxica T01 – Deseño na Enxeñería T02 – Enxeñería Eléctrica T03 – Enxeñería Mecánica, Máquinas e Motores Térmicos e Fluídos T04 – Enxeñería Química T05 – Enxeñería dos Materiais, Mecánica Aplicada e Construción T06 – Enxeñería dos Recursos Naturais e Medio Ambiente T07 – Enxeñería de Sistemas e Automática T08 – Física Aplicada T11 – Tecnoloxía Electrónica T15 – Informática T16 – Matemática Aplicada I T17 – Matemática Aplicada II Departamentos da área científica C05 – Estatística e Investigación Operativa C07 – Química Analítica e Alimentaria C09 – Química Inorgánica C11 – Química Física C12 – Química …

Continuar lendo

Normativa, Procedementos e Formularios

Contido Normativa Normativa da Escola de Enxeñería Industrial (EEI) Normativa da Universidade de Vigo Normativa Estatal Procedementos Formularios Normativa  Normativa da Escola de Enxeñería Industrial (EEI) Regulamento de réxime interno Normativa de composición da Comisión de Garantía de Calidade Normativa de composición da Xunta de Titulación Regulamento do traballo fin de grao Regulamento do traballo fin de mestrado Regulamento traballo fin de mestrado en empresa Protocolo de confidencialidade TFG e TFM realizados en empresas ou centros de investigación externos Sistema de avaliación nos graos Accións académicas e de coordinación vertical e horizontal emprendidas nas titulacións de grao da EEI Regulamento …

Continuar lendo

Calidade

Co obxectivo de favorecer a mellora continua das titulacións impartidas na Escola de Enxeñería Industrial (EEI), garantindo un nivel de calidade que facilite a súa acreditación, considérase necesario desenvolver un Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC). O SGIC da Escola de Enxeñería Industrial foi deseñado acorde ao Programa FIDES-AUDIT, promovido por ANECA, AQU-Catalunya e ACSUG. Desta forma todos os títulos oficiais de grao e mestrado impartidos na Escola de Enxeñería Industrial axústanse ao establecido no Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, polo que se establece a organización das ensinanzas universitarias e do procedemento de aseguramento da súa calidade,  …

Continuar lendo

Compromiso Ético

A importancia dos valores Diferentes ránkings e estudos poñen de manifesto que entre as competencias máis relevantes para as empresas atópanse a honestidade e o compromiso ético, a capacidade de aprendizaxe e adaptación ao cambio e o traballo en equipo. As compañías sinalan as habilidades interpersoais e de comunicación, a capacidade para analizar e resolver problemas, a orientación a resultados e os coñecementos técnicos da profesión e a habilidade para traballar en contornas multiculturais e multidisciplinares, como aqueloutro grupo de competencias que son necesarias para un correcto desempeño da actividade profesional. Por iso, dentro do marco do Plan Estratéxico, a …

Continuar lendo