Eleccións dos membros da Comisión Permanente da EEI (2023)

Xunta Electoral

 1. O director: Juan E. Pardo Froján
 2. O secretario: Pablo Izquierdo Belmonte
 3. Persoal docente e investigador:
  • Titular: Eduardo Martínez Brey
  • Suplente 1: María Cristina Trillo Yáñez
  • Suplente 2: Jacobo Porteiro Fresco
  • Suplente 3: Manuel Doiro Sancho
  • Suplente 4: Alejandro Pereira Domínguez
 4. Estudantes:
  • Titular: Pablo Mosteiro Lareo
  • Suplente 1: Aitor Barbudo Sampedro
  • Suplente 2:  Xeila Farrapeira González
  • Suplente 3: Natalia Blanco Piñeiro
  • Suplente 4:  Gonzalo García Rodríguez
 5. Persoal de administración e servizos:
  • Titular: Julia Mencía Castro
  • Suplente 1: Ana Belén García Alonso
  • Suplente 2: Cristina Morgadas Lois
  • Suplente 3: Mª José Vidal Abad
  • Suplente 4: Xosé Luciano Otero Caminha

Calendario electoral

Segundo o aprobado na sesión ordinaria da Xunta Electoral celebrada o 9 de xuño de 2023, o calendario electoral queda como segue:

 • 16 de xuño de 2023:
  • Publicación dos censos provisionais
 • 19 ao 23 de xuño de 2023:
  • Reclamacións aos censos provisionais
 • 27 de xuño de 2023:
  • Publicación dos censos definitivos
 • 28 de xuño ao 4 de xullo de 2023:
  • Presentación de candidaturas
 • 7 de xullo de 2023:
  • Proclamación provisional de candidaturas
 • 10 ao 12 de xuño de 2023:
  • Reclamacións ás candidaturas provisionais
 • 14 de xuño de 2023:
  • Proclamación definitiva de candidaturas
 • 19 de xullo de 2023:
  • Votación en Xunta de Escola

As reclamacións debidamente argumentadas, e a presentación de candidaturas realizaranse na Área de Apoio a Centro e Departamentos e/ou no Negociado de Asuntos Xerais de cualquera das dúas sedes da EEI de 9.00 a 14.00 horas, ou ben por rexistro electrónico da Universidade de Vigo, presencial ou telematicamente, ou ben por e-mail aos seguintes enderezos: eei.asuntosxerais@uvigo.es ou eei.centro.departamentos@uvigo.es con copia a eei.secretario@uvigo.es.

As publicacións relativas á elección se realizaran nos taboleiros electorais e na páxina web da EEI.

Censos provisionais

Consulta o censo provisional de cada un dos sectores (PDI A, PDI B, Estudantes e PAS).

Censos definitivos

Recibidas as reclamacións ao censo provisional, publícase o censo definitivo de  cada un dos sectores.

Presentación de candidaturas

Para a presentación de candidaturas, débese usar o seguinte formulario: impreso de candidatura Comisión Permanente. Débese cubrir e presentar por email dirixido á Área de Apoio a Centro e Departamentos e/ou no Negociado de Asuntos Xerais de calquera das dúas sedes da EEI de 9.00 a 14.00 horas, entre o 28/06/2023 e o 4/07/2023, ou ben por calquera dos sistemas de rexistro da Universidade, aos seguintes enderezos: eei.asuntosxerais@uvigo.gal ou eei.centro.departamentos@uvigo.gal, con copia a eei.secretario@uvigo.gal.

COMPOSICIÓN DA COMISIÓN PERMANENTE DA EEI

Segundo a normativa da EEI e da Universidade de Vigo, a composición da Comisión Permanente da EEI será a seguinte: 27 membros:

 • Director que a presidirá.
 • Secretario da Escola que o será tamén da propia Comisión Permanente.
 • 3 subdirectores designados polo Director segundo os temas a tratar.
 • 15 representantes do persoal docente e investigador, dos cales polo menos 12 serán profesores con vinculación permanente á Universidade.
 • 5 representantes do alumnado.
 • 2 representantes do persoal de administración e servizos.

Os representantes dos sector PDI, sector alumnado e sector PAS serán elixidos por votación en Xunta de Escola segundo a normativa en vigor.

 Proclamación provisional de candidaturas

Candidaturas provisionais Comisión Permanente

Proclamación definitiva de candidaturas

Analizadas as reclamacións recibidas e aceptadas estas, as candidaturas definitivas quedan como segue:

Candidaturas definitivas Comisión Permanente

Resultado definitivo das Eleccións a membros da Comisión Permanente da Escola de Enxeñería Industrial

Dado que non hai máis candidaturas que postos por cada sector, conclúese o proceso electoral e os candidatos da listaxe definitiva pasarán a ser nomeados MEMBROS ELECTOS da Comisión Permanente da EEI na data da sesión da Xunta de Escola indicada no calendario electoral.