Competencias do Mestrado en Enxeñería Industrial

Competencias básicas:

 • CB6 – Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación.
 • CB7 – Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en contornas novas ou pouco coñecidas dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.
 • CB8 – Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos.
 • CB9 – Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüidades.
 • CB10 – Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun modo que haberá de ser en gran medida auto-dirixido ou autónomo.

Competencias xerais:

 • CET1 – Proxectar, calcular e deseñar produtos, procesos, instalacións e plantas.
 • CET2 – Dirixir, planificar e supervisar equipos multidisciplinares.
 • CET3 – Realizar investigación, desenvolvemento e innovación en produtos, procesos e métodos.
 • CET4 – Realizar a planificación estratéxica e aplicala a sistemas tanto construtivos como de produción, de calidade e de xestión ambiental.
 • CET5 – Xestionar técnica e economicamente proxectos, instalacións, plantas, empresas e centros tecnolóxicos.
 • CET6 – Poder exercer funcións de dirección xeral, dirección técnica e dirección de proxectos I+D+i en plantas, empresas e centros tecnolóxicos.
 • CET7 – Aplicar os coñecementos adquiridos e resolver problemas en contornas novas ou pouco coñecidas dentro de contextos máis amplos e multidisciplinares.
 • CET8 – Ser capaz de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos.
 • CET9 – Saber comunicar as conclusións -e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan- a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüidades.
 • CET10 – Posuír as habilidades de aprendizaxe que permitan continuar estudando dun modo auto-dirixido ou autónomo.
 • CET11 – Coñecemento, comprensión e capacidade para aplicar a lexislación necesaria no exercicio da profesión de Enxeñeiro Industrial.

Competencias transversais ABET:

 • ABET (a) – An ability to apply knowledge of mathematics, science, and engineering.
 • ABET (b) – An ability to design and conduct experiments, as well as to analyze and interpret data.
 • ABET (c) – An ability to design a system, component, or process to meet desired needs within realistic constraints such aseconomic, environmental, social, political, ethical, health and safety, manufacturability, and sustainability.
 • ABET (d) – An ability to function on multidisciplinary teams.
 • ABET (e) – An ability to identify, formulate, and solve engineering problems.
 • ABET (f) – An understanding of professional and ethical responsibility.
 • ABET (g) – An ability to communicate effectively.
 • ABET (h) – The broad education necessary to understand the impact of engineering solutions in a global, economic, environmental,and societal context.
 • ABET (i) – A recognition of the need for, and an ability to engage in life-long learning.
 • ABET (j) – A knowledge of contemporary issues.
 • ABET (k) – An ability to use the techniques, skills, and modern engineering tools necessary for engineering practice.

Competencias específicas:

 • CT11 – Coñecemento e capacidade para a análise e deseño de sistemas de xeración, transporte e distribución de enerxía eléctrica.
 • CT12 – Coñecemento e capacidade para proxectar, calcular e deseñar sistemas integrados de fabricación.
 • CT13 – Capacidade para o deseño e ensaio de máquinas.
 • CT14 – Capacidade para a análise e deseño de procesos químicos.
 • CT15 – Coñecementos e capacidades para o deseño e análise de máquinas e motores térmicos, máquinas hidráulicas e instalacións de calor e frío industrial
 • CT16 – Coñecementos e capacidades que permitan comprender, analizar, explotar e xestionar as distintas fontes de enerxía.
 • CT17 – Capacidade para deseñar sistemas electrónicos e de instrumentación industrial.
 • CT18 – Capacidade para deseñar e proxectar sistemas de produción automatizados e control avanzado de procesos.
 • CGS1 – Coñecementos e capacidades para organizar e dirixir empresas.
 • CGS2 – Coñecementos e capacidades de estratexia e planificación aplicadas a distintas estruturas organizativas.
 • CGS3 – Coñecementos de dereito mercantil e laboral.
 • CGS4 – Coñecementos de contabilidade financeira e de custos.
 • CGS5 – Coñecementos de sistemas de información á dirección, organización industrial, sistemas produtivos e loxística e sistemas de xestión de calidade.
 • CGS6 – Capacidades para organización do traballo e xestión de recursos humanos. Coñecementos sobre prevención de riscos laborais.
 • CGS7 – Coñecementos e capacidades para a dirección integrada de proxectos.
 • CGS8 – Capacidade para a xestión da Investigación, Desenvolvemento e Innovación tecnolóxica.
 • CIPC1 – Capacidade para o deseño, construción e explotación de plantas industriais.
 • CIPC2 – Coñecementos sobre construción, edificación, instalacións, infraestruturas e urbanismo no ámbito da enxeñería industrial.
 • CIPC3 – Coñecementos e capacidades para o cálculo e deseño de estruturas.
 • CIPC4 – Coñecemento e capacidades para o proxectar e deseñar instalacións eléctricas e de fluídos, iluminación, climatización e ventilación, aforro e eficiencia enerxética, acústica, comunicacións, domótica e edificios intelixentes e instalacións de Seguridade.
 • CIPC5 – Coñecementos sobre métodos e técnicas do transporte e manutención industrial.
 • CIPC6 – Coñecementos e capacidades para realizar verificación e control de instalacións, procesos e produtos.
 • CIPC7 – Coñecementos e capacidades para realizar certificacións, auditorías, verificacións, ensaios e informes.
 • CTFM1 – Realización, presentación e defensa, unha vez obtidos todos os créditos do plan de estudos, dun exercicio orixinal realizado individualmente ante un tribunal universitario, consistente nun proxecto integral de Enxeñería Industrial de natureza profesional no que se sinteticen as competencias adquiridas nas ensinanzas.