Información e apoio ao estudante

Información sobre o seguro escolar

A información sobre o seguro escolar pode consultarse na web da Universidade de Vigo ou na sección de Prácticas Externas da nosa web.

Información sobre o servizo de asesoramento e promoción do estudante

 • Desde a Universidade de Vigo:
 1. Gabinete Psicopedagóxico: a disposición dos estudantes para orientarlles e asistirlles tanto en cuestións académicas como noutras de índole persoal. Preténdense os seguintes obxectivos:
  • Asesorar aos estudantes na planificación e desenvolvemento da súa traxectoria académica e profesional.
  • Adecuar e optimizar as decisións académicas, maximizando a variedade de as posibilidades das saídas profesionais.
  • Incrementar os niveis de autoestima e de motivación persoal e profesional.
  • Mellorar os hábitos de estudo, a organización dos traballos e aprender distintas técnicas de estudo para conseguir un maior éxito ao ancho da carreira
 2. Programa de Apoio á Integración do Alumnado con Necesidades Especiais (PIUNE): para facilitar a súa vida académica e garantir o seu dereito ao estudo.
 3. Unidade de Igualdade: responsable da incorporación transversal do principio de igualdade efectiva entre os homes e as mulleres en todos os ámbitos da comunidade universitaria. A Universidade de Vigo ten como prioridade, en liña coa Axenda 2030, favorecer a cultura do respecto, da igualdade e da inclusión, garantindo que todas as persoas que conforman a nosa comunidade poidan desenvolver a súa actividade académica e laboral con dignidade e nun espacio libre de violencia de xénero e de máximo respeto dos dereitos humanos.
 4. Sección de Información ao Estudante (S.I.E.): os obxectivos deste servizo son:
  • Informar e orientar aos futuros alumnos universitarios sobre:
   • O acceso á universidade, notas de corte, vinculacións de os estudos medios cos universitarios, pasarelas, etc…
   • A oferta educativa da Universidade de Vigo e outras universidades do Estado.
  • Informar tanto aos actuais alumnos universitarios, como aos que xa finalizaron a súa carreira sobre:
   • Todo o que a Universidade de Vigo ofrece durante o seu permanencia en a
    mesma.
   • As posibilidades de formación unha vez rematada a carreira (másteres e cursos de especialización, outros cursos, Xornadas, Premios, Congresos, etc…) e tamén bolsas ou axudas convocadas por institucións externas a a Universidade de Vigo.
 5. Fundación Universidade de Vigo: atópase dotada de persoal técnico que traballa para:
  • Proporcionar un servizo integral de información, asesoramento e formación no ámbito da orientación profesional para o emprego.
  • Fomentar as oportunidades de achegamento á práctica e o exercicio profesional dos/as universitarios/as.
  • As principais áreas de actuación son:
   • Xestión de prácticas en empresas e institucións públicas e persoais.
   • Xestión de ofertas de emprego.
   • Orientación e asesoramento individualizado na busca de emprego.
   • Formación para o emprego.
 6. Área de Emprego: as principais áreas de actuación son:
  • Xestión de prácticas preprofesionais en empresas e institucións públicas e privadas.
  • Xestión de ofertas de emprego.
  • Asesoramento personalizado para a elaboración do itinerario profesional axustado a cada perfil.
   Orientación e asesoramento individualizado na procura de emprego.
  • Accións en grupo para a procura activa de emprego.
  • Información e asesoramento a empresas e institucións na procura do perfil universitario axustado para cubrir prácticas/postos de traballo.
  • Deseño e implementación de estudos sobre diversos temas que afecten o mercado laboral e á inserción laboral dos/as universitarios/as.
 7. Oficina de Relacións Internacionais (ORI): leva a cabo, entre outras, as seguintes actividades:
  • Información e asesoramento á comunidade universitaria sobre os diferentes programas internacionais no ámbito da educación superior.
  • Fomento e xestión da mobilidade de alumnado e profesorado propios e estranxeiros, en especial no marco dos programas Sócrates, ISEP, bolsas MAE e programas de cooperación da Universidade de Vigo.
  • Con respecto aos estudantes da Universidade de Vigo proporciona: asesoramento aos candidatos seleccionados con estes programas sobre a documentación que deben presentar, información sobre a contía das bolsas e posibles axudas complementarias, así como, sobre as xestións que teñen que realizar coas universidades de destino.
  • Con respecto ao profesorado da Universidade de Vigo, a ORI facilita información sobre os programas de intercambio de docencia e programas de cooperación internacional.
  • Con respecto aos estudantes estranxeiros, xestiona a aceptación dos que participan nun programa de intercambio, elabora a Guía do estudante estranxeiro e envía os paquetes informativos sobre a Universidade de Vigo, con información sobre os diferentes campus e cidades, recepción, visados, viaxe, busca de aloxamento, matrícula e posibilidades de estudos en colaboración cos responsables de relacións internacionais.
  • Elaboración e negociación de acordos de cooperación internacional.
  • Asegura a presenza da Universidade de Vigo en foros e encontros de educación internacionais
 • Desde o Centro:
 1. Plan de Acción Titorial (PAT): conxunto de actividades dirixidas a todo o alumnado do centro, prestando unha especial atención aos estudantes de novo ingreso e a os que xa están rematando os seus estudos.
 2. Delegación de Alumnos
 3. Prácticas e Emprego
 4. Programas de mobilidade

Información sobre cursos a estudantes

 1. Área virtual Bubela: funciona como unha plataforma de xestión académica en liña para administrar ou dirixir os diferentes cursos que a Universidade de Vigo pon a disposición da comunidade universitaria e aos que se pode acceder a través de Internet.
 2. Talleres e outros cursos: Son organizados polo Servizo de Extensión Universitaria e abarcan materias de interés formativo para o estudantado. A  Universidade de Vigo ofrece unha ampla variedade de talleres e cursos co obxectivo de promover o desenvolvemento de habilidades e destrezas complementarias ao currículo. Os talleres e cursos proporcionan unha formación integral para a reflexión intelectual, a creación artística e a transmisión de coñecementos culturais e científicos. O Servizo de Extensión Universitaria ocúpase tamén da elaboración dunha ampla programación cultural estruturada por cuadrimestres, que engloba actuacións teatrais, concertos e espectáculos de rúa. Ao mesmo tempo prepara diferentes ciclos como Universium ou Semana de Cinema Submarino, cursos e talleres nos que abordan materias de interese formativo para os estudantes. Extensión Universitaria tamén se encarga de convocar os premios de creación artística, unha convocatoria anual dirixida a disciplinas como a creación audiovisual, a fotografía, pintura e maquetas musicais.
 3. Estudos de posgrao e outros cursos
 4. Cursos ou xornadas ofertadas pola EEI: durante o curso académico organízanse varios cursos, xornadas, talleres ou conferencias sobre tecnoloxías ou procesos específicos relacionados cos distintos títulos impartidos na EEI. Estas actividades se publicitan no apartado de Novas da web do Centro e a través de twitter e facebook.

Información sobre actividades culturais, deportivas e de voluntariado

 1. Vicerreitoría de Captación de Alumnado, Estudantes e Extensión Universitaria: ten competencias sobre as actividades de proxección da Universidade na vida cultural e deportiva; servizos sociais, aloxamento e atención e información á comunidade universitaria; organización, realización e seguimento dous cursos de extensión universitaria; asociacións universitarias e voluntariado; normativa e validación de créditos de libre elección e ECTS e, por último, no Programa para maiores.
 2. Programa para maiores

Información sobre o Plan de Acción Titorial

O Plan de Acción Titorial (PAT) da Escola de Enxeñería Industrial configúrase como o instrumento a través do cal se deseña o contido e execución das distintas accións relativas á titoría universitaria. Preténdese ir consolidando unha liña de acción titorial coherente coas necesidades dos alumnos, normalizando as distintas accións e acadando un equilibrio axeitado entre as expectativas dos alumnos e os obxectivos que se expoñen no marco do Espazo Europeo de Educación Superior.

O PAT da EEI está composto por un conxunto de actividades dirixidas a todo o alumnado do centro, prestando unha especial atención aos estudantes de novo ingreso e ós que están rematando os seus estudos. Entre outras accións, destacan:

Estas xornadas organízanse ao comezo de cada curso para os novos e actuais estudantes, onde se lles ofrece toda a información básica para realizar a súa actividade, presentándolles a estrutura organizativa da EEI, así como o sentido e estrutura dos seus estudos, informándolles do funcionamento dos diferentes servizos da escola (biblioteca, aulas de informática, salas de lectura, comedor, transportes,…) e da Universidade de Vigo.

Nesta xornada se lles ofrece información xeral de carácter académico que lles oriente sobre o desenvolvemento dos seus estudos con vistas ó mellor aproveitamento das actividades formativas programas de forma específica para cada curso e cada titulación.

Tamén se presenta nestas xornadas a oferta de mobilidade da Escola de Enxeñería Industrial coa colaboración da Oficina de Relacións Exteriores (ORI).

 • Curso Cero
 • Actividades paralelas de apoio dentro do curso académico
 • Talleres e conferencias sobre tecnoloxías ou procesos específicos

Documentos e enlaces