Competencias

Competencias do Grao en Enxeñería Mecánica

Competencias básicas:

 • CB1 – Que os estudantes demostrasen posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da base da educación secundaria xeral, e adóitase atopar a un nivel que, aínda que se apoia en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo.
 • CB2 – Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
 • CB3 – Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética.
 • CB4 – Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto especializado como non especializado.
 • CB5 – Que os estudantes desenvolvesen aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.

Competencias xerais:

 • CG1 – Capacidade para a redacción, sinatura e desenvolvemento de proxectos no ámbito da enxeñería industrial, na especialidade de Mecánica, que teñan por obxecto, de acuerdo cos coñecementos adquiridos segundo o establecido no apartado 5 desta orde a construción, reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación, montaxe ou explotación de: estruturas, equipos mecánicos, instalacións enerxéticas, instalacións eléctricas e electrónicas, instalacións e plantas industriais e procesos de fabricación e automatización.
 • CG2 – Capacidade para a dirección, das actividades obxecto dos proxectos de enxeñería descritos na competencia CG1.
 • CG3 – Coñecemento en materias básicas e tecnolóxicas, que lles capacite para a aprendizaxe de novos métodos e teorías e dótelles de versatilidade para adaptarse a novas situacións.
 • CG4 – Capacidade de resolver problemas con iniciativa, toma de decisións, creatividade, razoamento crítico e de comunicar e transmitir coñecementos, habilidades e destrezas no ámbito da enxeñería industrial na especialidade de Mecánica.
 • CG5 – Coñecementos para a realización de medicións, cálculos, valoracións, tasacións, peritacións, estudos, informes, plans de labores e outros traballos análogos.
 • CG6 – Capacidade para o manexo de especificacións, regulamentos e normas de obrigado cumprimento.
 • CG7 – Capacidade de analizar e valorar o impacto social e ambiental das solucións técnicas.
 • CG8 – Capacidade para aplicar os principios e métodos da calidade.
 • CG9 – Capacidade de organización e planificación no ámbito da empresa, e outras institucións e organizacións.
 • CG10 – Capacidade de traballar nun entorno multilingüe e multidisciplinar.
 • CG11- Coñecemento, compresión e capacidade para aplicar a lexislación necesaria no exercizo da profesión de Enxeñeiro Técnico Industrial.
 • CG12 – Exercizo orixinal a realizar individualmente e presentar e defender ante un tribunal universitario, consistente nun proxecto no ámbito das tecnoloxías específicas da Enxeñería Industrial no campo da especialidade Mecánica de natureza profesional no que se sinteticen e integren as competencias adquiridas nas ensinanzas.

Competencias transversais:

 • CT1 – Análise e síntese.
 • CT2 – Resolución de problemas.
 • CT3 – Comunicación oral e escrita de coñecementos.
 • CT4 -Comunicación oral e escrita de coñecementos en lingua estranxeira.
 • CT5 – Xestión da Información.
 • CT6 – Aplicación da informática no ámbito de estudo.
 • CT7 – Capacidade de organizar e planificar.
 • CT8 -Toma de decisións.
 • CT9 – Aplicar coñecementos.
 • CT10 – Aprendizaxe e traballo autónomos.
 • CT11 – Capacidade para comprender o significado e aplicación da perspectiva de xénero nos distintos ámbitos de coñecemento e na práctica profesional co obxectivo de alcanzar unha sociedade máis xusta e igualitaria.
 • CT12 – Habilidades de investigación.
 • CT13 – Capacidade para comunicarse por oral e por escrito en lingua galega.
 • CT14 – Creatividade.
 • CT15 – Obxectivación, identificación e organización.
 • CT16 – Razoamento crítico.
 • CT17 – Traballo en equipo.
 • CT18 – Traballo nun contexto internacional.
 • CT19 – Sustentabilidade e compromiso ambiental. Uso equitativo, responsable e eficiente dos recursos.
 • CT20 – Capacidade para comunicarse con persoas non expertas na materia.

Competencias específicas:

 • CE1 – Capacidade para a resolución dos problemas matemáticos que poidan plantexarse na enxeñería. Aptitude para aplicar os coñecementos sobre: álxebra lineal; xeometría; xeometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuacións diferenciais e en derivadas parciais; métodos numéricos; algorítmica numérica; estatística e optimización.
 • CE2 – Comprensión e dominio dos conceptos básicos sobre as leis xerais da mecánica, termodinámica, campos e ondas e electromagnetismo e a súa aplicación para a resolución de problemas propios da enxeñería.
 • CE3 – Coñecementos básicos sobre o uso e programación dos computadores, sistemas operativos, bases de datos e programas informáticos con aplicación en enxeñería.
 • CE4 – Capacidade para comprender e aplicar os principios de coñecementos básicos da química xeral, química orgánica e inorgánica e as súas aplicacións na enxeñería.
 • CE5 – Capacidade de visión espacial e coñecemento das técnicas de representación gráfica, tanto por métodos tradicionais de xeometría métrica e xeometría descritiva, como mediante as aplicacións de deseño asistido por computador.
 • CE6 – Coñecemento adecuado do concepto de empresa, marco institucional e xurídico da empresa. Organización e xestión de empresas.
 • CE7 – Coñecementos de termodinámica aplicada e transmisión de calor. Principios básicos e a súa aplicación á resolución de problemas de enxeñería.
 • CE8 – Coñecementos dos principios básicos da mecánica de fluídos e a súa aplicación á resolución de problemas no campo da enxeñería. Cálculo de tubaxes, canles e sistemas de fluídos.
 • CE9 – Coñecementos dos fundamentos de ciencia, tecnoloxía e química de materiais. Comprender a relación entre a microestructura, a síntese ou procesado e as propiedades dos materiais.
 • CE10 – Coñecemento e utilización dos principios de teoría de circuítos e máquinas eléctricas.
 • CE11 – Coñecementos dos fundamentos da electrónica.
 • CE12 – Coñecementos sobre os fundamentos de automatismos e métodos de control.
 • CE13 – Coñecemento dos principios de teoría de máquinas e mecanismos.
 • CE14 – Coñecemento e utilización dos principios da resistencia de materiais.
 • CE15 – Coñecementos básicos dos sistemas de produción e fabricación.
 • CE16 – Coñecementos básicos e aplicación de tecnoloxías medioambientais e sustentabilidade
 • CE17 – Coñecementos aplicados de organización de empresas.
 • CE18 – Coñecementos e capacidades para organizar e xestionar proxectos. Coñecer a estrutura organizativa e as funcións dunha oficina de proxectos.
 • CE19 – Coñecementos e capacidades para aplicar as técnicas de enxeñería gráfica.
 • CE20 – Coñecementos e capacidades para o cálculo, deseño e ensaio de máquinas.
 • CE21 – Coñecementos aplicados de enxeñería térmica.
 • CE22 – Coñecementos e capacidades para aplicar os fundamentos da elasticidade e resistencia de materiais ao comportamento de sólidos reais.
 • CE23 – Coñecementos e capacidade para o cálculo e deseño de estruturas e construcións industriais.
 • CE24 – Coñecemento aplicado dos fundamentos dos sistemas e máquinas fluidomecánicas.
 • CE25 – Coñecementos e capacidades para a aplicación da enxeñería de materiais.
 • CE26 – Coñecemento aplicado de sistemas e procesos de fabricación, metroloxía e control de calidade.
 • CE27 – Adquirir a capacidade para comprender os mecanismos de propagación das ondas electromagnéticas e a correspondente organización do espazo radioeléctrico.
 • CE28 – Coñecer o mecanismo de funcionamento das antenas e os seus diferentes tipos.
 • CE29 – Adquirir a capacidade para a selección de equipos, medios e sistemas de transmisión.
 • CE30 – Coñecer os principios que rexen o funcionamento dos sistemas de comunicacións e sensores navais.
 • CE31 – Adquirir a capacidade para comprender os conceptos de arquitectura de rede, protocolos e interfaces de comunicacións.
 • CE32 – Adquirir a capacidade de diferenciar os conceptos de redes de acceso e transporte, redes de conmutación de circuítos e de paquetes, así como coñecemento dos métodos de interconexión de redes e encamiñamento.
 • CE33 – Coñecer e empregar correctamente os sistemas de información.
 • CE34 – Potenciar mediante a expresión oral e escrita en castelán e inglés a capacidade de comunicación para facilitar a transmisión e comprensión de ordes, ideas e conceptos.
 • CE35 – Coñecemento aplicado dos sistemas de enerxía e propulsión naval.
 • CE36 – Coñecemento dos equipos e sistemas auxiliares navais.
 • CE37 – Coñecemento aplicado dos sistemas eléctricos navais.
 • CE38- Coñecer a nomenclatura, os principios elementais dos procedementos da construción e explotación dos buques, os fundamentos básicos da flotabilidade e estabilidade, os materiais para a súa construción e a estrutura.
 • CE39 – Adquirir a capacidade de efectuar cálculos de flotabilidade e estabilidade.
 • CE40 – Aplicar os principios de Control de avarías para reducir os riscos ao persoal e material e para toma de decisións ante emerxencias a bordo.
 • CE41 – Desenvolver os coñecementos da dinámica vehicular.
 • CE42 – Alcanzar o nivel de coñecementos topográficos necesarios para trazar e seguir roteiros sobre terreo descoñecido.
 • CE43 – Adquirir coñecementos de topografía e as súas aplicacións á representación do terreo e ás obras.