Field Practices and Study Outings

Solicitude

Os profesores deberán entregar no Negociado de Asuntos Xerais da EEI, ou ben por email a eei.asuntosxerais@uvigo.gal, con copia a eei.secretario@uvigo.gal, dentro do prazo establecido, a seguinte documentación:

  • Formulario de solicitude de xestión das prácticas de campo e saídas de estudos no que constan os datos da actividade a realizar
  • Impreso de conformidade asinado polos coordinadores das materias afectadas. O profesor solicitante será o responsable de que non se causen prexuízos ao resto das materias
  • Previsión de gastos no caso de actividades de máis dun día de duración

Prazo

O prazo para presentar as solicitudes para o 1º cuadrimestre do curso 2023/24 finalizará o 15 de outubro.

 

Documents and links