Ofertas de emprego

Investigador en energías renovables marinas y eficiencia energétioca

Nome da empresa:
Grupo de Investigación en Energía Eléctrica (en.e)

Tipo de oferta:
emprego

Prazo:
2023-06-06

Lugar de traballo:
EEI

Cargo:
Invesitgador

Funcións:
Ver documentos de cada plaza.

Requisitos:
Grado en Ingeniería Eléctrica, Grado en Ingeniería de la Energía, Grado en Electrónica Industrial y Automática o titulaciones afines.

Ofrécese:
PLAZA Nº1 https://universidadevigo-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/carrillo_uvigo_gal/EcCGiEa2ga1ItZqKZYnEXhYB-9QrFDXhteLZdweQQrAwtQ?e=orJvCN PLAZA Nº2 https://universidadevigo-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/carrillo_uvigo_gal/EdX5DZKL0GxIhecw17FwC5UBgKFt0w8ipbEK8HC4TZ73lw?e=u2Eqy0

Documentación solicitada:
https://sede.uvigo.gal/public/bulletin/bulletin-details.xhtml?idtaskdata=32248565


Volver