Insurance

Para a cobertura de posibles continxencias que poden xurdir no desenvolvemento das prácticas académicas externas, os alumnos da Universidade de Vigo están cubertos por varios seguros.

 

Seguro Escolar

Segundo a Resolución da Dirección Xeral de Ordenación da Seguridade Social, do 25 de marzo de 1999, as prácticas en empresas que se realicen ao amparo do Real Decreto 1707/2011, do 18 de novembro, están cubertas polo seguro escolar, sempre que o alumno se matriculara e realizase o pago do citado seguro.

Información sobre ou seguro escolar

 

Seguro de Accidentes

A Universidade de Vigo ten subscrito o Seguro de Accidentes Cum Laude, gratuíto para todos os alumnos matriculados.

Información sobre o Seguro de Accidentes Cum Laude

 

Seguro de Responsabilidade Civil

A Universidade de Vigo teñen subscrito un seguro de responsabilidade civil que garante a responsabilidade civil do asegurado derivada dos danos que os alumnos poidan causar a terceiras persoas alleas ao centro, mesmo en estancias en prácticas relacionadas co programa educativo que corresponda coa súa titulación, sempre que as mesmas prodúzanse baixo a supervisión dun titor.