Indicadores

 

 Curso 2017/2018
 
Oferta de prazas
20
Demanda
15
Nº de estudantes matriculados de novo ingreso
15
Nº total de estudantes matriculados
40
% de estudantes extranxeiros matriculados
10
% de estudantes procedentes de outras universidades
6,67
% de estudantes matriculados a tempo parcial
25
% de estudantes con bolsa ou contrato predoutoral
7,5
% de estudantes do programa que realizaron estadías de investigación
0
Nº de directores de tese con sexenios vivos
81,25
Satisfación dos doutorandos cos estudos no primeiro ano
 nd
Satisfación dos doutorandos cos estudos no terceiro ano
 nd