Documentación Elección á Xunta de Escola 2015

Sorteo da Xunta Electoral

O venres 9 de outubro ás 11:00 horas na Sala de Xuntas da Sede Campus procedeuse ó sorteo público da Xunta Electoral para as eleccións de membros da Xunta de Escola da EEI.

Segundo o artigo 4 da "Normativa para a elección de membros das Xuntas de Centro" aprobada polo Consello de Goberno da Universidade de Vigo, na súa sesión de 11 de decembro de 2003 a Xunta Electoral está composta por:

a) O Director do centro, que a preside

b) O Secretario do centro, que actúa como secretario da mesma

c) Un membro do persoal docente e investigador, un membro do persoal de administración e servizos e un  estudante, designados por sorteo público, así como os seus suplentes

Xunta Electoral

 1. O director: Juan Mª Pou Saracho
 2. O secretario: Rafael Comesaña Piñeiro
 3. Persoal docente e investigador:
  • Titular: Rajoy González, José Antonio
  • Suplente 1: Camaño Portela, José Luis
  • Suplente 2: Boutinguiza Larosi, Mohamed
 4. Estudantes:
  • Titular: Sieira Antelo, Boris
  • Suplente 1: Mayo Maroñas, Jacobo
  • Suplente 2: Fernández Sanmartín, Brais
 5. Persoal de administración e servizos:
  • Titular: Iglesias Puga, María Paz
  • Suplente 1: Prieto Tobío, María Carmen
  • Suplente 2: Hernández Núñez, María Cruz

Calendario Electoral 

 • 20 de outubro:
  • Publicación do Calendario Electoral
  • Publicación dos Censos Provisionais
 • 21-26 de outubro:
  • Prazo de Reclamacións aos Censos Provisionais
 • 27 de outubro:
  • Publicación dos Censos Definitivos
 • 28 de outubro - 4 de novembro:
  • Presentación de Candidaturas
 • 5 de novembro:
  • Proclamación Provisional de Candidatos
 • 6-12 de novembro:
  • Plazo de Reclamación de Candidatos
 • 13 de novembro:
  • Proclamación Definitiva de Candidatos
  • Sorteo de Mesas Electorales
 • 16-20 de novembro:
  • Campaña Electoral
 • 25 de novembro:
  • Votacións (De 11.00 a 19.00 h)
   • Sede Cidade: Paraninfo
   • Sede Campus: Sala de Xuntas
 • 26 de novembro:
  • Proclamación Provisional de Candidatos Electos
 • 27 de novembro - 1 de decembro:
  • Prazo de Reclamacións
 • 3 de decembro:
  • Proclamación definitiva de Representantes Electos

 As reclamacións debidamente argumentadas, e a presentación de candidaturas, realizaranse nos Negociados de Asuntos Xerais de calquera das dúas sedes, de 9:00 a 14:00 horas.

Censos provisionais

Aquelas persoas que se encontren nos censos provisionais en dous sectores (PDI B ou alumnos de 3º ciclo) teñen que optar por un deles, no caso de non facelo prevalecerá o censo do sector "alumnos".

O prazo de reclamación aos censos provisionais remata o día 26 de outubro de 2015.

Censos definitivos

Candidaturas

 • Sector A
  • 163 (Todo o profesorado con vinculación permanente e docencia maioritaria na Escola)
 • Sector B
  • 29 (Representación do persoal docente e investigador non funcionario)
   • 23 (Dedicación a tempo completo)
   •   6 (Dedicación a tempo parcial)
 • Sector C
  • 96 (Representación dos estudantes)
   • 80 (1º e 2º ciclo)
   • 16 (3º ciclo)
 • Sector D
  • 32 (Representación do persoal de administración e servizos)
 • Total 320 membros da Xunta de Escola

O prazo de presentación de candidaturas é do 28 de outubro ao 4 de novembro.

Formularios candidaturas

 Proclamación provisional de candidaturas

 O prazo de reclamación de candidatos remata o día 12 de novembro de 2015

 Proclamación definitiva de candidaturas

 Resultado definitivo das eleccións a Xunta de Escola

A Xunta Electoral, reunida en sesión ordinaria o día 13 de novembro de 2015, acordou por asentimento concluír o proceso electoral nos sectores B, C e D e proclamar todas as candidaturas definitivas como representantes electos, e polo tanto que os representantes dos sectores B, C e D da Xunta de Escola da EEI sexan os que aparecen reflectidos na Acta desta sesión.

 EEI Eleccións XE 15-11-13 - Acta