Comisión de Garantía da Calidade

A Comisión de Garantía da Calidade está regulada polo capítulo IV do Regulamento de Réxime Interno da EEI.

Composición da Comisión de Garantía da Calidade

A composición da Comisión de Garantía da Calidade da EEI está rexida pola normativa específica "Normativa Sobre Composición da Comisión de Garantía de Calidade da Escola de Enxeñería Industrial" que establece que esta comisión estará composta por:

 1. O director da EEI, que a presidirá.
 2. O secretario da EEI, que o será tamén da propia Comisión de Garantía de Calidade.
 3. O coordinador de Calidade da Escola.
 4. O coordinador de cada un dos títulos de Grao da Escola.
 5. O coordinador de cada un dos títulos de Mestrado da Escola que habiliten para o oxercicio da profesión de Enxeñeiro Industrial.
 6. Un representante do persoal docente e investigador (PDI) por cada tres títulos de Mestrado da Escola que non habiliten para o exercicio da profesión de Enxeñeiro Industrial.
 7. Enlace de igualdade do centro
 8. Un representante de do persoal docente e investigador (PDI)
 9. Dous representantes do alumnado.
 10. Un representante dos egresados dalgunha das titulacións da Escola.
 11. O Administrador da Escola ou persoa en quen delegueUn representante da sociedade.

Os membros da Comisión de Garantía da Calidade correspondentes ós sectores de PDI, alumnos e PAS deben ser membros da Xunta de Escola.

Funcións da Comisión de Garantía da Calidade

Á Comisión de Garantía da Calidade correspóndenlle as funcións seguintes:

 1. Examinar a planificación do Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC) da Escola, de tal xeito que se asegure o cumplimento dos requisitos xerais do manual do SGIC, da política e os obxectivos de calidade e os requisitos contemplados nas normativas de verificación e certificación correspondentes.
 2. Realizar o seguimento da eficacia dos procedementos a través dos indicadores asociados aos mesmos.
 3. Controlar a execución de: as accións correctivas ou preventivas, as actuacións derivadas da revisión do sistema, as accións de resposta ás suxerencias, queixas e reclamacións.
 4. En todo caso, a Comisión de Garantía de Calidade rexerase pola normativa específica da Universidade de Vigo.

Composición actual da Comisión de Garantía da Calidade

Dende o 15 de decembro de 2016, a composición da Comisión de Garantía da Calidade é a seguinte:

Titular
Suplente
Sector
Pardo Froján, Juan Enrique
 
Director
Comesaña Piñeiro, Rafael
 
Secretario
Verdugo Matés, Rafael
 
Coordinador de Calidade
Trillo Yáñez, Cristina
Fernández Otero, Antonio
Coordinador Grao Enxeñería Eléctrica
Verdugo Matés, Rafael
López Fernández, Joaquín
Coordinador Grao Enxeñería en Electrónica Industrial e Automática
Pardo Froján, Juan Enrique
García Arca, Jesús
Coordinador Grao Enxeñería en Organización Industrial
Fiestras Janeiro, Gloria
Orge Álvarez, Beatriz
Coordinador Grao Enxeñería en Química Industrial
Urgal González, Begoña
Bouza Rodríguez, J. Benito
Coordinador Grao Enxeñería en Tecnoloxías Industriais
Cerdeira Pérez, Fernando
 
Coordinador Grao Enxeñería Mecánica
Pou Saracho, Juan María
Fernández Silva, Celso
Coordinador Mestrado Enxeñería Industrial
Mejías Sacaluga, Ana María
 
PDI Mestrado
Fiestras Janeiro, Gloria
 
PDI Mestrado
Paz Domonte, Enrique
 
PDI Mestrado
Paz Penín, María Concepción
 
PDI Mestrado
Castro Galdo, Dario
Secretario
Alonso Amigo, José
 
Egresados
Cerqueiro Pequeño, Jorge
García Ares, Constantino
Sociedade
Moreira Sendón, María
Santos García, José Santiago
Administración

Pardo Froján, Juan Enrique

 • Sector: Director

Comesaña Piñeiro, Rafael

 • Sector: Secretario

Verdugo Matés, Rafael

 • Sector: Coordinador de Calidade

Trillo Yáñez, Cristina

 • Suplente: Fernández Otero, Antonio
 • Sector: Coordinador Grao Enxeñería Eléctrica

Verdugo Matés, Rafael

 • Suplente: López Fernández, Joaquín
 • Sector: Coordinador Grao Enxeñería en Electrónica Industrial e Automática

Pardo Froján, Juan Enrique

 • Suplente: García Arca, Jesús
 • Sector: Coordinador Grao Enxeñería en Organización Industrial

Fiestras Janeiro, Gloria

 • Suplente: Orge Álvarez, Beatriz
 • Sector: Coordinador Grao Enxeñería en Química Industrial

Urgal González, Begoña

 • Suplente: Bouza Rodríguez, J. Benito
 • Sector: Coordinador Grao Enxeñería en Tecnoloxías Industriais

Cerdeira Pérez, Fernando

 • Sector: Coordinador Grao Enxeñería Mecánica

Pou Saracho, Juan María

 • Suplente: Fernández Silva, Celso
 • Sector: Coordinador Mestrado Enxeñería Industrial

Mejías Sacaluga, Ana María

 • Sector: PDI Mestrado

Fiestras Janeiro, Gloria

 • Sector: PDI Mestrado

Paz Domonte, Enrique

 • Sector: PDI Mestrado

Paz Penín, María Concepción

 • Sector: PDI Mestrado

Castro Galdo, Dario

 • Suplente:
 • Sector: Secretario

Alonso Amigo, José

 • Sector: Egresados

Cerqueiro Pequeño, Jorge

 • Suplente: García Ares, Constantino
 • Sector: Sociedade

Moreira Sendón, María

 • Suplente: Santos García, José Santiago
 • Sector: Administración