Comisión Permanente

A Comisión Permanente réxese segundo o establecido no capítulo terceiro do Regulamento de Réxime Interno da EEI. A Comisión Permanente resolverá os asuntos que expresamente lle transfira a Xunta de Escola, á que dará conta das súas actuacións. Asemade, velará polo cumprimento das decisión da Xunta de Escola.

Competencias da Comisión Permanente

A Comisión Permanente ten competencias nos seguintes asuntos:

 1. Organización da actividade académica da Escola.
 2. Plan Docente Anual (PDA) e Plan de Organización Docente (POD).
 3. Horarios de clases teóricas e laboratorio.
 4. Calendario de probas de avaliación.
 5. Normativa do Traballo de Fin de Grado, do Proxecto de Fin de Carreira e do Traballo de Fin de Mestrado.
 6. Guía Académica da Escola.
 7. Aprobación de cursos de formación, cursos complementarios e cursos asimilables.
 8. Seguimento das titulacións oficiais impartidas pola Escola.
 9. Informar as peticións de recoñecemento de quinquenios de docencia.
 10. Supervisión do cumprimento das obrigas docentes.
 11. Tribunais extraordinarios dos exames e probas de avaliación.
 12. Validacións, adaptacións, renuncias, avaliacións curriculares e procedementos asimilables.
 13. Normativa para a realización das probas de conxunto para a homologación de títulos.
 14. Guías docentes e, no seu caso, os programas de cada materia.
 15. Supervisión do cumprimento dos dereitos e deberes dos alumnos da Escola no ámbito de competencias da mesma.
 16. Reparto do orzamento da Escola.
 17. Elaboración da memoria económica anual para a súa presentación diante da Xunta de Escola.
 18. Desenvolver iniciativas para conseguir fondos financeiros para a Escola de institucións externas á Universidade.
 19. Resolver os asuntos de trámite.
 20. Adoptar acordos sobre os asuntos que lle fosen delegados pola Xunta de Escola.
 21. Exercer todas aquelas funcións que delegue nela a Xunta de Escola.
 22.  Pronunciarse sobre tódolos asuntos de competencia directa do Director, que éste someta á súa consideración.

 

Composición da Comisión Permanente

A Comisión Permanente está formada por 27 membros:

 1. O director da Escola, que a presidirá.
 2. O secretario da Escola que o será tamén da propia Comisión Permanente.
 3. Tres subdirectores designados polo Director segundo os temas a tratar.
 4. Quince representantes do persoal docente e investigador, dos cales alomenos doce serán profesores con vinculación permanente á Universidade (PDI).
 5. Cinco representantes do alumnado.
 6. Dous representantes do persoal de administración e servizos (PAS).

Os membros da Comisión Permanente poderán ser substituídos en cada caso dentro do seu sector. De tódolos xeitos tanto os membros titulares como os suplentes deberán ser membros da Xunta de Escola.

Composición actual da Comisión Permanente

Dende o 20 de febreiro de 2012, a composición da Comisión Permanente é a seguinte:

Titular
Suplente
Sector
Pardo Froján, Juan Enrique
Director
Comesaña Piñeiro, Rafael
Secretario
Cerdeira Pérez, Fernando
Subdirector
Fernández Silva, Celso
Subdirector
Fernández Silva, María
Subdirectora
Fiestras Janeiro, Gloria
Subdirectora
Mejías Sacaluga, Ana María
Subdirectora
Pardo Froján, Juan E.
Subdirector
Rodríguez Castro, Francisco
Subdirector
Trillo Yáñez, Cristina
Subdirectora
Urgal González, Begoña
Subdirectora
Verdugo Matés, Rafael
Subdirector
Álvarez Da Costa, Estrella
Orge Álvarez, Beatriz
PDI
Badaoui Fernández, Aida
Caamaño Martínez, José Carlos
PDI
Boutinguiza Larosi, Mohamed
Fernández Fernández, José Luis
PDI
Collazo Fernández, Antonio
Pérez Vázquez, María Consuelo
PDI
Comesaña Benavides, José Antonio
Fernández López, F. Javier
PDI
Fernández Otero, Antonio
Manzanedo García, Fernando
PDI
López Fernández, Joaquín
Paz Domonte, Enrique
PDI
López Lago, Marcos
Vilán Vilán, José Antonio
PDI
López Pérez, Luis
Pérez Vázquez, Manuel
PDI
Nogueiras Meléndez, Andrés A.
Fariña Rodríguez, José
PDI
Paz Penín, Concepción
García Conde, Secundina
PDI
Peláez Lourido, Gustavo
Pereira Domínguez, Alejandro
PDI
Porteiro Fresco, Jacobo
Murillo Zapatero, Santiago
PDI
Roca Pardiñas, Javier
Castelo Boo, Santiago
PDI
Vidal Vázquez, Ricardo
Bajo Palacio, Ignacio
PDI
Monroy Soage, David
Moreira Sandón, María
PAS
Vidal Abad, María José
Dorrío Rodríguez, Araceli
PAS
Castro Galdo, Darío
Pousa Torres, Carolina
Alumnos
Comesaña González, Brais
Alumnos
Díaz Casaleiro, Tomás
Fariña Roma, Alejandro
Alumnos
Freijedo González, David
Alonso Castillo, Iria
Alumnos
Silva Martínez, Daniel Da
Alumnos

Pardo Froján, Juan Enrique

 • Suplente:
 • Sector: Director

Comesaña Piñeiro, Rafael

 • Suplente:
 • Sector: Secretario

Cerdeira Pérez, Fernando

 • Suplente:
 • Sector: Subdirector

Fernández Silva, Celso

 • Suplente:
 • Sector: Subdirector

Fernández Silva, María

 • Suplente:
 • Sector: Subdirectora

Fiestras Janeiro, Gloria

 • Suplente:
 • Sector: Subdirectora

Mejías Sacaluga, Ana María

 • Suplente:
 • Sector: Subdirectora

Pardo Froján, Juan E.

 • Suplente:
 • Sector: Subdirector

Rodríguez Castro, Francisco

 • Suplente:
 • Sector: Subdirector

Trillo Yáñez, Cristina

 • Suplente:
 • Sector: Subdirectora

Urgal González, Begoña

 • Suplente:
 • Sector: Subdirectora

Verdugo Matés, Rafael

 • Suplente:
 • Sector: Subdirector

Álvarez Da Costa, Estrella

 • Suplente: Orge Álvarez, Beatriz
 • Sector: PDI

Badaoui Fernández, Aida

 • Suplente: Caamaño Martínez, José Carlos
 • Sector: PDI

Boutinguiza Larosi, Mohamed

 • Suplente: Fernández Fernández, José Luis
 • Sector: PDI

Collazo Fernández, Antonio

 • Suplente: Pérez Vázquez, María Consuelo
 • Sector: PDI

Comesaña Benavides, José Antonio

 • Suplente: Fernández López, F. Javier
 • Sector: PDI

Fernández Otero, Antonio

 • Suplente: Manzanedo García, Fernando
 • Sector: PDI

López Fernández, Joaquín

 • Suplente: Paz Domonte, Enrique
 • Sector: PDI

López Lago, Marcos

 • Suplente: Vilán Vilán, José Antonio
 • Sector: PDI

López Pérez, Luis

 • Suplente: Pérez Vázquez, Manuel
 • Sector: PDI

Nogueiras Meléndez, Andrés A.

 • Suplente: Fariña Rodríguez, José
 • Sector: PDI

Paz Penín, Concepción

 • Suplente: García Conde, Secundina
 • Sector: PDI

Peláez Lourido, Gustavo

 • Suplente: Pereira Domínguez, Alejandro
 • Sector: PDI

Porteiro Fresco, Jacobo

 • Suplente: Murillo Zapatero, Santiago
 • Sector: PDI

Roca Pardiñas, Javier

 • Suplente: Castelo Boo, Santiago
 • Sector: PDI

Vidal Vázquez, Ricardo

 • Suplente: Bajo Palacio, Ignacio
 • Sector: PDI

Monroy Soage, David

 • Suplente: Moreira Sandón, María
 • Sector: PAS

Vidal Abad, María José

 • Suplente: Dorrío Rodríguez, Araceli
 • Sector: PAS

Castro Galdo, Darío

 • Suplente: Pousa Torres, Carolina
 • Sector: Alumnos

Comesaña González, Brais

 • Suplente:
 • Sector: Alumnos

Díaz Casaleiro, Tomás

 • Suplente: Fariña Roma, Alejandro
 • Sector: Alumnos

Freijedo González, David

 • Suplente: Alonso Castillo, Iria
 • Sector: Alumnos

Silva Martínez, Daniel Da

 • Suplente:
 • Sector: Alumnos